Redegørelse for erhvervsudbygning

Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 skaber et planlægningsmæssigt grundlag for erhvervsbygningen i de kommende 12 år. Erhvervsudbygningen skal sikre tilstrækkeligt med erhvervsarealer til erhvervslivets behov i planperioden.

Behovet for nye arealer til erhverv er opgjort ud fra en analyse af restrummeligheden i eksisterende, kommuneplanlagte erhvervsområder og sammenholdt med hovedpolitikmålene for "Virksomhed og Job", der udgør de strategiske mål for erhvervsudbygningen i kommunen. Restrummeligheden - her betragtet som omfanget af arealer disponible for ny erhvervsudbygning - er reduceret i planperioden, ligesom der er visse udfordringer i eksisterende udlæg. Kommuneplanen har derfor fokus på at undersøge muligheder for en ny orientering af erhvervsudviklingen.

På denne baggrund er perspektiverne for en fremadrettet erhvervsudbygning særligt mod øst for Kalundborg by og omkring Svebølle, uden for eksisterende byområder, undersøgt. Sigtet er at udpege de mest velegnede arealer til erhvervsudvikling under hensyntagen til andre interesser og med blik for potentialet for ny infrastruktur og muligheden for, at naturen kan bidrage til at skabe kvalitet i erhvervsområderne.

Kalundborg og de større byer i kommunen har forskellige potentialer og rummelighed ift. erhvervsudvikling. Eksempelvis har Kalundborg brug for større, sammenhængende områder til erhvervsformål og de tungere miljøklasser (større industri). Det er vigtigt for fremadrettet at sikre udviklingsmulighederne for de større, arealkrævende virksomheder. De er desuden vigtige for symbiosepotentialet - dvs. muligheden for at medvirke i samarbejdet med områdets virksomheder om genanvendelse af hinandens restprodukter.

Kalundborg by har de seneste år oplevet stor efterspørgsel på erhvervsarealer, og det har udmøntet sig i flere salg af kommunale arealer. Det er naturligvis en positiv udvikling, men betyder samtidig, at omfanget af arealer, som er til rådighed for ny erhvervsudbygning er reduceret betragteligt - ca. 25 ha siden 2013. Samtidig må det forventes, at den planlagte opgradering af rute 23 og en kommende station Kalundborg Øst vil bidrage til øget aktivitet i området.

Udover at vurdere nye erhvervsudlæg er kommunen opmærksom på, at erhvervsudbygning ligeledes kan ske ved at øge rummeligheden i eksisterende byområder ved fortætning, fornyelse af erhvervsområder og ændret afgrænsning af områder, for at opnå bedre udnyttelse af arealer og infrastruktur.

Behov for nye udlæg

Kommunens behov for erhvervsarealer er dels vurderet ud fra erhvervslivets efterspørgsel og behov for arealer i Kalundborg Kommune, dels i forhold til den eksisterende restrummelighed og den geografiske placering af disponible arealer.

Kommuneplanforslaget lægger op til at udlægge supplerende, nyt areal til erhvervsudvikling i tilknytning til eksisterende erhvervsområder inden for byområde, øst for Kalundborg by. Der er tale om en udvidelse af et eksisterende kommuneplanlagt rammeområde, K05.E10, udlagt til tungere erhverv (industri- og produktionsvirksomheder samt transportvirksomheder). Området er udlagt med et areal, der vurderes at kunne fremtidssikre behovet i planperioden (jf. ovenstående) og som har en placering og en udformning, der giver afsæt for en hensigtsmæssig erhvervsudvikling. Området omfatter areal både syd og nord for jernbanen og udgør i alt ca. 42,5 ha, men arealet der reelt har potentiale for erhvervsudbygning udgør højst 25 ha. Dette skyldes:

  • at en del af området er udpeget lavbundsareal og §3-beskyttet engområde, som forud-sættes friholdt for bebyggelse, men potentielt kan bidrage med naturkvalitet til erhvervsområdet,
  • at en del af området er omfattet af en 200 m bred reservation til anlægsområde for ny vej øst om Kalundborg til forbedring af rute 22 til højklasset vejforbindelse mellem Kalundborg, Slagelse og motorvej E20, og
  • at hensynet til kirkeomgivelserne (Tømmerup Kirke) skal indtænkes i den nærmere planlægning, fx mht. ind- og udsynskiler, så oplevelsen af kirken ikke forringes.

Kalundborg Kommune har i efteråret 2017 fået udarbejdet en supplerende undersøgelse af erhvervsarealer i Kalundborg, der nærmere beskriver baggrunden for udlæg af nye erhvervsarealer i den næste 12 årige planperiode, i tilknytning til Kalundborg by. Notatet er udarbejdet på baggrund af den metode, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet i publikationen "Vejledning om byvækst" fra 2017. Læs Notat om Erhvervsarealer i Kalundborg.

Svebølle har potentiale som aflastningsområde for Kalundborg for stærkt transportafhængige erhverv på vej- og jernbanenettet - særligt i lyset af den planlagte opgradering af rute 23. I Svebølle er et relativt stort erhvervsareal nord for byen med restrummelighed til lettere erhverv. Der er gode muligheder for erhvervsudvidelser i tilknytning til Svebølle erhvervspark. Byen har fortsat disponible arealer til til både tungere og lettere erhverv, men det kan være relevant at overveje perspektiverne for yderligere udlæg fremadrettet. Derfor udpeger denne kommuneplan perspektiver for et muligt udviklingsområde og udviklingsretning (nederst på siden).

Høng by har i kraft af sin nærhed til det sydlige motorvejsnet potentiale for erhvervsudbygning. Industriparken er et større erhvervsområde syd for byen med restrummelighed til både tungere og lettere erhverv. Der er fortsat stor restrummelighed i Høng og dermed udlægges der ikke nye erhvervsområder.

Gørlev by er beliggende ved rute 22 og har potentiale for erhvervsudbygning.

Ubby-Jerslev har en stor restrummelighed i et erhvervsudlæg syd for byen. Der udlægges ikke nye erhvervsområder i Ubby-Jerslev.

Nedenstående tabel angiver oversigtligt restrummeligheden inden for de enkelte planområder. Som det fremgår er udviklingen i planperioden sket i Kalundborg, hvor restrummeligheden er reduceret med 24,9 ha. Yderligere er 30 ha disponeret til Ny Vesthavn, hvorfor omfanget af disponible erhvervarealer i Kalundborg Kommune reelt er reduceret med 54,9 ha. Med denne kommuneplan udlægges et nyt areal med potentiale for udvikling på ca. 25 ha, mens et mindre areal i Rørby på ca. 2 ha udgår af planlægningen.

Planområde Restrum-melighed 2013 (ha) Restrum-melighed 2017 (ha) Erhvervsudlæg ind/ud KP 2017 (ha) Restrummelighed  i KP 2017
Kalundborg 176,6 122 42,5 (25)/ 2 162,5 (145)
Svebølle 25,9 25,5   25,5
Høng 15,4 15,4   15,4
Gørlev 11,8 11,8   11,8
Ubby-Jerslev 9,6 9,6   9,6
I alt 239,3 184,3   224,8 (207,3)

Udbygningsområder

Kalundborg planområde

Rammeområder Restrummelighed (ha)

K04.E03

4,0

K05.E01

11,6

K05.E11

18,2

K05.E10

21,8

K05.E07

1,2

K05.E09

50,2

K07.E02

13

K09.E02

(Udgår i Forslag til KP2017)

2

I alt

122

I Kalundborg planområde er der et nyudlæg på 42,5 ha, med reelt potentiale for udbygning på 25 ha med tungere erhverv.

Et udlæg på 2 ha i Rørby til lettere erhverv tages ud af planlægningen.

I beregning af restrummeligheden er fratrukket 30 ha som er disponeret og nærmere planlagt til Ny Vesthavn (tungere havneerhverv).

Svebølle planområde

Rammeområder Restrummelighed (ha)
S1.E03 14,7
S2.E01 4,0
S3.E01 3,6
S5.E01 3,2
I alt 25,5

I Svebølle planområde er der ingen nyudlæg og de eksisterende erhvervsområder fastholdes. Der er en restrummelighed på 25,5 ha til erhvervsudbygning med lettere erhverv.

Høng planområde

Rammeområder Restrummelighed (ha)
H1.E02 2,8
H1.E03 12,5
I alt 15,4

I Høng planområde er der ingen nyudlæg og eksisterende erhvervsområder er fastholdt. Der er restrummelighed på 15,4 ha til erhvervsudbygning af hhv. lettere- og tungere erhvervsvirksomheder.

Gørlev planområde

Rammeområder Restrummelighed (ha)
G1.E06 1,1
G1.E07 1,2
G1.E08 9,5
I alt 11,8

I Gørlev planområde er der ingen nyudlæg og eksisterende erhvervsområder er fastholdt. Der er restrummelighed på 11,8 ha til erhvervsudbygning med lettere erhverv.

Ubby-Jerslev planområde

Rammeområder Restrummelighed (ha)
U1.E01 9,6
I alt 9,6

I Ubby-Jerslev planområde er der ingen nyudlæg og eksisterende erhvervsområder er fastholdt. Der er restrummelighed på 9,6 ha til erhvervsudbygning med lettere erhvervsvirksomheder.

Der henvises i øvrigt til kommuneplanens afsnit om lokale forhold:

Kalundborg planområde
Svebølle planområde
Ubby-Jerslev planområde
Gørlev planområde
Høng planområde

Tryk på for at tænde og slukke for lagene


Berhov for planlægning i kommende planperiode

I den kommende planperiode vil kommunens erhvervsområder blive taget op til revision med henblik på at kvalificere anvendelsen af de enkelte erhvervsområder. I forlængelse af den nye, moderniserede planlov (juni 2017), skal der arbejdes for at udpege erhvervsområder, som er forbeholdt tungere erhverv (herunder produktionsvirksomheder). Der skal arbejdes for at udpege konsekvensområder omkring erhvervsområder til tungere erhverv, hvor der det skal sikres, at planlægningen for ændret anvendelse ikke medfører skærpede miljøkrav for produktionsvirksomhederne i området. Tilsvarende vil lignende konsekvensområder omkring anlæg i landzone, som ønskes beskyttet mod miljøkonflikter på naboområder, blive udpeget. Konkret sigter kommunen mod at vedtage et tillæg til kommuneplanen i 2. kvartal 2019.

Perspektivområder for fremtdig udvikling

Kommunen er opmærksom på, at der fremadrettet kan blive behov for yderligere erhvervsudlæg, i form af større sammenhængende områder med plads til tungere miljøklasser. Derfor har kommunen overvejet perspektiverne for den fremtidige udvikling, særligt mod øst fra Kalundborg by og nord for Svebølle. På nedenstående kort er angivet potentielle perspektivområder og udviklingsretninger. Udpegningerne giver på dette grundlag ikke afsæt for en nærmere planlægning.

Links og dokumenter

- Notat om erhvervsarealer i Kalundborg, 2017

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside