Lokale forhold- Svebølle planområde

Lokale forhold er et sammendrag af kommuneplanen gældende særligt for planområdet. Her finder du information om den fysiske planlægning for bl.a. boliger, erhverv, udvikling af lokalmiljøer, rekreativ struktur, turisme og natur.

Boliger

I planområdet er udbygningsområder til ca. 527 boliger lokaliseret i BYOMRÅDERNE:

  • Svebølle: Mod syd er der planlagt for 14 åben-lav boliger, og i et nyt område mod vest er der planlagt for ca 161 boliger (rammeområderne S1.B07 delvist og S1.B11).
  • Særslev-Snertinge: Mod vest er der planlagt for ca 60 tæt-lav boliger og mod nord et nyt område med ca. 33 åben-lav boliger (rammeområderne S2.B05 og S2.B09).
  • Havnsø: Mod syd er der planlagt for ca 86 boliger samt et nyt område på ca 49 boliger (rammeområderne S3.B05 delvist, S3.B06 S3.B07 og S3.B09)
  • Eskebjerg: Her er lokalplanlagt for ca 24 boliger (rammeområde S4.B03).

Til boligudbygning på langt sigt peges i Svebølle på en udbygning videre mod vest og i Havnsø for en yderligere begrænset udbygning mod syd.

I Svebølle og Særslev-Snertinge skal der tages omfattende hensyn til kirkeomgivelserne.

I Sejerby og i de afgrænsede landsbyer i planområdet er der ikke planlagt for egentlig udbygning, men der kan opføres boliger som huludfyldning.

Byfornyelse og bevaringshensyn

I Svebølles gamle centerområde mellem Parcelvej, Jernbanevej og Fabrikvej bør der planlægges for en byfornyelse efter en samlet plan. Områdets karakter med gadernes tætte forløb og randbebyggelse på sydsiden og karakteristiske træer skal styrkes. Der ligger en forpligtelse til at varetage hensyn til betydningsfulde enkeltbygninger og bymæssige sammenhænge i de afgrænsede kulturmiljøer i bykernen.

I Særslev-Snertinge er der mulighed for udbygning og fortætning langs Kalundborgvej mod krydset til Slagelsevej som blandet bolig og erhvervsområde. Ny bebyggelse skal opføres som randbebyggelse, for at bevare karakteren i den ældre del af Snertinge.

I Havnsø er der igangsat en proces, som forventes at resultere i en udviklingsplan for Havnsø havn og by. Inspireret af planerne og projekterne, der er udarbejdet for havnene på Røsnæs og Sejerø, ønsker man en proces, der i høj grad er borgerdreven. Dette skaber større ejerskab og forankring i lokalsamfundet, hvilket i sidste ende skaber mere levedygtige projekter. For at understøtte denne proces og åbne op for mere borgerdrevne aktiviteter i Havnsø, er kommuneplanrammerne for Havnsø bymidte revideret. Indenfor udvalgte rammer er det nu muligt at opstille midlertidige og sæsonbestemte aktiviteter i forbindelse med f.eks. musik- og kulturarrangementer, by- og havnefestivaler og borgerdrevne aktiviteter som loppemarkeder m.v. Herudover gives der mulighed for at afprøve mindre aktiviteter og projekter, som har til hensigt at udforske eller understøtte særlige kvaliteter indenfor rammeområdet med henblik på, at populære aktiviteter kan videreføres og sikres gennem en udviklingsplan for Havnsø.

I Viskinge giver lokalplan 1.16 mulighed for omdannelse af et tidligere erhvervsområde til boligområde, og skal sikre at bebyggelsen får en karakter, der er karakteristisk for byen.

Der er udpeget kulturmiljøer i byerne Særslev-Snertinge, Føllenslev, Eskebjerg, Bregninge, Viskinge, hvor der skal tages særlige hensyn ved restaurering, om-, til- og nybygning i overensstemmelse med beskrivelserne for de afgrænsede kulturmiljøer.

Det er målsætningen, at de særligt bevaringsværdige træk fastholdes gennem udarbejdelse af bevarende lokalplaner.

Detailhandel

Butikker med dagligvarer og udvalgsvarer skal ligge indenfor detailhandelsafgrænsningen beliggende i centerområdet for henholdsvis Svebølle og Havnsø. Der kan i planperioden gives mulighed for at øge butiksarealet i Havnsø med 1.500 bruttoetagemeter og i Svebølle med 1.300 bruttoetagemeter.

Butikscentret i Svebølle har indenfor lokalplan 1.8 'For centerområde, områder til offentlige formål samt boligområder i Svebølle' mulighed for fortætning og udbygning langs Stationsvej med nye butiksarealer og boliger over butikkerne.

Virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper kan placeres i erhvervsområdet Svebølle Erhvervspark. Her er mulighed for 2.600 bruttoetagemeter i form af tømmerhandel.

Uden for detailhandelsområdet kan der etableres enkeltstående butikker til den lokale forsyning. Se retningslinjerne i afsnit om detailhandel.

Erhvervsområder

I planområdet er der udbygningsmuligheder på 25,9 ha til lokalisering af erhvervsvirksomheder:

  • Svebølle Erhvervspark har en restrummelighed på 15 14,7 ha med mulighed for placering af lettere erhverv, som industri-, lager- og værkstedsvirksomhed med service, salg o.lign. I en del af området kan opføres en bolig i tilknytning til virksomheden (rammeområde S1.E03). I lyset af den planlagte opgradering af rute 23 har området potentiale for transporterhverv samt erhverv med behov for god infrastruktur.
  • I Særlev-Snertinge mod nord kan placeres lettere erhverv, som mindre industri-, lager- og værkstedsvirksomhed i et udbygningsområde på 4 ha (rammeområde S2.E01).
  • I Havnsø er et erhvervsområde med en restrummelighed på 3,6 ha med mulighed for lettere erhverv, som kontor-, service-, fremstillings- og lagervirksomheder (rammeområde S3.E01).
  • Nord for Sejerby er der erhvervsudbygningsmulighed på 3,2 ha til lettere erhverv med mulighed for bolig i tilknytning til virksomheden (Rammeområde S5.E01).

Veje

I planområdet er planlagt for en udbygning af statsvejen rute 23 samt en vej øst om det nuværende byområde i Havnsø. Se retningslinjer for veje.

I foregående planperiode er sket en række forbedringer som miljøprioritering af gennemgående veje i byerne og sikkerhedsregulering af landevejsstrækninger og kryds med anlæg af rundkørsler.

Strækningen gennem Svebølle langs Parcelvej/Stationsvej og Havnevej langs havnen i Havnsø bør miljøforbedres med fx hævede flader, belægningsskift og gadetræer.

Boligveje skal ved renovering søges miljøforbedret med grønne rabatter, gadetræer med gode vækstvilkår og opholdspladser, der forbedrer den lokale regnvandshåndtering og mulighed for social og fysisk aktivitet.

Rekreative og grønne kvaliteter

Der er udarbejdet en Grøn plan for Svebølle by, der samlet ser på de grønne områder, de biologiske værdier samt stiforbindelser. Den grønne struktur i Svebølle by udbygges med bedre forbindelser til de grønne områder og flere mindre grønne/rekreative områder i byen. Den grønne struktur videreføres i et nyt boligudbygningsområde vest for Svebølle og kobles med skovrejsningsområdet mod vest.

Havneområdet i Havnsø søges miljøforbedret med pladsdannelse. På sigt udlægges rekreative arealer bag rensningsanlægget, når forholdene omkring en udbygning eller flytning af anlægget er afklaret.

Stier

Stinettet i byområderne er veludbygget. Stinettet videreføres i udbygningsområderne i Svebølle, Havnsø og Særslev-Snertinge. I Havnsø søges lokalplanlagte stiforbindelser gennem boligområder med forbindelse ned til stranden gennemført.

I kommunens stiplan er der forslag til nye stier i planområdet, bl.a. som forbindelsesstier mellem bysamfundene og fra sommerhusområderne samt til andre rekreative og landskabelige destinationer. Stinettet i byområderne er forholdsvis veludbygget, men stiplanen foreslår at eksisterende stier knyttes bedre sammen, for at sikre muligheden for kunne at cykle til skolen, hallen mm.

Ny skov

I den sydlige del af planområdet er der større skovområder. Omkring Svebølle, Havnsø og mellem Bjergsted og Bregninge er større arealer udpeget til skovrejsning. Syd for Kaldred og i nærheden af Eskebjerg og Særslev-Snertinge er også udpeget skovrejsningsarealer, således at hovedparten af byerne kan få glæde af de rekreative kvaliteter skove tilbyder.

Kulturhistoriske værdier

I Svebølle by er der udpeget tre værdifulde kulturmiljøer med det formål at varetage fortællingen om byen, der er en klassisk stationsby anlagt mellem to landsbye, samt udviklingen af velfærdsstaten. Kulturmiljøerne er stationsområdet, Øresøværket samt skolen og idrætsanlægget. Derudover er havnen i Havnsø udpeget som kulturmiljø.

Fritid og turisme

Planområdets turist- og fritidsmæssige force er kystnaturen, øerne og de karakterfulde lokalsamfund.

De turistmæssige udviklingsmuligheder er først og fremmest knyttet til udkantsområderne omkring Kalundborg: Tissø/Åmosen, Røsnæs, Havnsø, Sejerø og Reersø. Naturturisme og ’Blå turisme’ er oplagte udviklingsmuligheder, men de kræver forbedring af faciliteter i form af sammenhængende stisystem, overnatnings- og servicetilbud til naturturister (herunder primitive teltpladser) samt forbedring af forholdene i lystbådehavnene. Den positive udvikling på turistområdet kan styrkes gennem udarbejdelse af en sammenhængende masterplan, der koncentrerer sig om infrastruktur, offentlige arealer og lystbådehavnen. En masterplan vil kunne skabe en nødvendig sammenhæng imellem alle de forskellgie udviklingsprojekter der pt. er i gang i kommunen. Den vil kunne skabe fokus, fælles retning og prioritering.

Efter endt gravning kan råstofindvindingsområderne i vid udstrækning anvendes til rekreative formål. Ved Svebølle og andre steder anvendes disse arealer allerede til støjende fritidsaktiviteter som go-cart kørsel mv. Ved Bregninge er der planlagt for et større friluftsteater i grusgraven. Ved Bregninge er der anlagt et større friluftsteater.

Tekniske anlæg

Der planlægges opstillet 2 vindmøller på op til 130 m mellem Smakkerup og Bregninge. Se retningslinjerne for vindmøller. I umiddelbar tilknytning til ehvervsområdet i Svebølle er der mulighed for at opstille større solcelleanlæg.

Udviklingsskitser

Udviklingsskitser over Svebølle, Særslev-Snertinge og Havnsø med nye udbygningsområder og omdannelser/ændringer videreført fra Kommuneplan 2013.

Svebølle by

Særslev-Snertinge

Havnsø

Links og dokumenter

> Grøn Plan Svebølle