Tekniske anlæg

Gennem lokalplanlægning skal det sikres, at der er mulighed for at etablere nødvendige tekniske anlæg samt eventuelle anlæg til civilforsvarsmæssige formål.

Uanset rammebestemmelserne i øvrigt kan der i en lokalplan gives mulighed for anlæg, som er nødvendige til områdets forsyning. Det er en forudsætning, at anlæggene placeres, udføres og anvendes under størst mulig hensyntagen til det område, hvor de placeres.

Regnvandsbassiner

Bassiner til opsamling af regnvand indrettes, så de kan indgå som et rekreativt element i bebyggelser eller erhvervsområder. Der henvises til afsnittet om klima og bæredygtighed og grundvand under de tværgående emner.

Vejledende afstand til højspændingsanlæg

Forvaltning af forsigtighedsprincip ved planlægning og udstykning af arealer til boliger/børneinstitutioner i nærheden af højspændingsanlæg eller ved bygning/ombygning af højspændingsanlæg nær boliger/børneinstitutioner.

Hvis afstanden fra højspændingsanlæg (målt fra tracémidte) til boliger/børneinstitutioner er større end nedenstående afstande vurderes forsigtighedsprincippet at være opfyldt:

Afstandsvurdering
400 kV luftledning: 100 m
132 kV luftledning: 50 m
50 kV luftledning: 25 m
400 kV kabel: 20 m
132-150 kV kabel: 10 m
30-60 kV kabel: 4 m

Hvis afstand fra højspændingsanlæg til boliger/børneinstitutioner er mindre end ovenstående afstande, undersøges forholdene nærmere, idet der på baggrund af anlægstype (mastetype/ kabelforlægning mv.) konkret vurderes om projektet kan tillades.

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for sikkerhedsafstande til vindmøller.

Tiltag for nedbringelse af magnetfelter

For nye boliger og institutioner vil det almindeligste tiltag være at øge afstanden til ledningen/højspændingsanlægget. I planlægningsfasen kan dette ske ved at placere veje, parkeringspladser og garageanlæg, depotrum m.v. nærmest anlægget.

Se i øvrigt retningslinjer for højspænding.

Vindmøller

Vindmøller inden for samme VINDMØLLEOMRÅDE skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal samt være 3-bladet. Der må ikke være reklamer eller logo på vindmøllerne.

Vindmøller inden for det samme VINDMØLLEOMRÅDE skal have samme rotordiameter og opstilles med samme indbyrdes afstand.

Den enkelte vindmølles totalhøjde skal være mindst 118 meter og må ikke overstige 150 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,35.

Møllernes nav skal ligge på linje, således at vindmøllerne afspejler de overordnede linjer i terrænet. Den indbyrdes afstand skal være 3-5 gange rotordiameteren, medmindre en VVM kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig.

Mølletårne og vinger skal farvesættes med samme lysegrå farve og udføres med ikke-reflekterende overflader.

Skyggetid og belysning

Vindmøller må ikke påføre nærtliggende beboelse mere end 10 timers reel skyggetid om året. Store vindmøller skal udføres med teknik og software, der gør det muligt at begrænse den reelle skyggetid, hvis det viser sig nødvendigt.

luftfartsvæsenet skal vurdere om vindmøller med en totalhøjde på mellem 100 og 150 meter skal afmærkes med belysning af hensyn til lufttrafikkens sikkerhed.

Vejadgang og omformerstationer

Anlæg af veje til opstilling og servicering af vindmøllerne skal ske under hensyntagen til områdets jordbrugsmæssige anvendelse. Vejene skal så vidt muligt anlægges langs naturlige skel i landskabet.

Omformerstationer til vindmøllerne skal så vidt muligt placeres i tilknytning til anden bebyggelse i området eller alternativt, så de indpasses i landskabet.

Der skal gennem lokalplanlægning for nye vindmøller åbnes mulighed for, at der kan opsættes antenner på den enkelte mølle.

Se i øvrigt retningslinjer for vindmøller.

Biogasanlæg

Anlæg skal udformes under størst mulig hensyntagen til det omkringliggende landskab og naboer med hensyn til placering af anlæggets elementer, farve- og byggematerialevalg, samt dimensioner på bebyggelsen. Anlæg etableres eventuelt med afskærmede beplantning.

Biogasanlæg i det åbne land skal indpasses landskabs karakter og oplevelsesmuligheder.

Der henvises i øvrigt til retningslinjer og tilhørende redegørelse for større fælles biogasanlæg.

Større solcelle- og solfangeranlæg

Solcelle- og solfangeranlæg på over 1,2 ha betragtes som større solcelle- og solfangeranlæg, der som udgangspunkt forudsætter lokalplanlægning.

Placering af solcelle- og solfangeranlæg skal tilpasses landskabets strukturer og følge de stedlige terrænforhold. Anlægget skal opstilles på en sådan måde, at der kan opfattes et mønster og skal så vidt muligt opdeles i sektioner. Solcelle- og solfangeranlæg skal afskærmes af beplantning mod omgivelserne. Beplantning skal tilpasses eksisterende plantning i området. De enkelte elementer skal være ensfarvede og reflektionsgener skal minimeres af hensyn til naboer og de nære omgivelser. Solcelle- og solfangeranlæg skal gives en ensartet mørk farve, med mindre særlige forhold taler for en anden løsning.

Eventuelle akkumuleringstanke og teknikbygninger skal så vidt muligt placeres i tilknytning til anden bebyggelse i området eller alternativt, så de indpasses i landskabet.

Der henvises i øvrigt til retningslinjer og tilhørende redegørelse for større solcelle- og solfangeranlæg.

Mindre VE-anlæg

Solcelle- og solfangeranlæg

Ved planlægning for områder, hvor visuelle og arkitektoniske hensyn eller hensynet til kulturmiljøet særligt skal varetages, kan der formuleres bestemmelser for opsætning af solcelle/solfangeranlæg på tag.

Vindmøller

Ved planlægning for områder, hvor visuelle og arkitektoniske hensyn eller hensynet til kulturmiljøet særligt skal varetages, kan der formuleres bestemmelser for opsætning af mini- og mikro møller, vindturbiner mv..

Møllerne skal overholde de til enhver tid gældende støjgrænser og placeres fortrinsvis i erhvervsområder.

Se i øvrigt afsnittet om klima

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold