Højspænding

Som en naturlig følge af Asnæsværket og omformerstationen til den ”Elektriske Storebæltsforbindelse” er der omkring Kalundborg en koncentration af højspændingsledninger. Der er samtidig en arealreservation til stærkstrømsledninger mellem Herslev og Stigsnæsværket samt mellem Asnæsværket og Kyndbyværket.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsen mål at:

  • tilstræbe, at der sker en reduktion af det samlede luftledningsnet over 100 kV, og
  • så vidt muligt friholde større uforstyrrede landskaber og områder med store naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier for luftledninger

Retningslinjer

8.5.1 Områder til højspændingsanlæg fremgår af temaet Højspænding planlagte på kortet 8.5.a.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 8.5.a Eksisterende højspændingsledninger

8.5.2 Inden for anlægsområderne må ikke foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, at der kan opstå konflikt i forhold til det højspændingsanlæg, der er reserveret mulighed for.

8.5.3 Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene m.v. må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere deklarationsareal/respektafstand for højspændingsledninger end genstandens fulde totalhøjde. Endvidere må høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene m.v. som udgangspunkt ikke placeres nærmere end 50 m fra de-klarationsareal/respektafstand til el-kabelanlæg (jordkabler).

8.5.4 I deklarationsarealet for luftledninger tillades der ikke skovrejsning og beplantning med træer og buske, som bliver mere end 3 meter høje.

8.5.5 Højspændingsanlæg skal altid indpasses under hensyn til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

Højspændingsanlæg - vekselstrøm

8.5.6 Der skal tilstræbes en reduktion af det samlede luftledningsnet.

8.5.7 400 kV ledningsanlæg kan normalt fremføres som luftledninger. Det bør dog i særlige tilfælde overvejes at kabellægge 400 kV ledningsanlæg i kortere stræk, fx i forbindelse med indføring til større byer, eller hvor en luftledning vil få væsentlige konsekvenser for nationale naturinteresser, og der ikke findes acceptable alternative ledningsføringer.

8.5.8 Det skal tilstræbes, at ledningsanlæg på 150 kV eller derunder etableres som jordkabler.

8.5.9 Hvor 132 kV ledningsanlæg etableres som luftledninger, skal det ske uden væsentlige konsekvenser i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser, eksempelvis ved kombineret 400 kV og 132 kV luftledning.

8.5.10 Eksisterende 50 kV luftledninger kabellægges, når ledningerne er uhensigtsmæssige i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser.

8.5.11 Ved større saneringsarbejder behandles eksisterende ledningsanlæg på lige fod med nyanlæg.

8.5.12 Til 400 kV luftledninger skal der reserveres areal i en bredde på 60 m. Til 132 kV luftledninger skal der reserveres areal i en bredde på 30 m.

Lokale forhold - vekselstrøm

8.5.13 Der reserveres areal til 400 kV forbindelser på de dele af de følgende strækninger, der er beliggende i Kalundborg Kommune:

  • Mellem Asnæsværket og Kyndbyværket
  • Mellem Herslev og Stigsnæsværket

På kortet er vist principielle linjeføringer, der senere fastlægges præcist på baggrund af kommuneplantillæg, VVM-redegørelser og en eventuel konsekvensvurdering i forhold til de internationale naturbeskyttelsesområder.

Højspændingsanlæg - jævnstrøm

8.5.14 Jævnstrømsforbindelser skal altid søges kabellagt uanset spændingsniveau i forbindelse med nyanlæg og større saneringsarbejder.

8.5.15 Til 400 kV jordkabler for jævnstrøm skal der reserveres et areal i en bredde af 20 m.

Se i øvrigt generelle rammebestemmelser for tekniske anlæg.