Redegørelse for besøgsområder

BESØGSOMRÅDER og oplevelsessteder er absolut interessante turistmæssigt set, da de er vigtige led i den overordnede strategi for oplevelsesudvikling, formidling og tilgængeliggørelse af kommunens naturområder og kulturmiljøer. Især er idéen om at lukke det åbne land op ved udvikling af oplevelsessteder i naturen samt formidling og tilgængeliggørelse af samme – højt prioriteret i kommunens turistpolitiske redegørelse.

Retningslinjernes betydning

I BESØGSOMRÅDERNE kan der især etableres stier, opholdsarealer, mindre parkeringspladser, informationstavler, minimuseer, spejderhytter, lejrhytter, teltpladser, naturskoler, mindre friluftsgårde o.l. Anlæggene skal placeres på en måde, der tilgodeser væsentlige beskyttelsesinteresser.

Aktiviteterne ved Røsnæs samt ved Tissø (Fugledegård) er gode eksempler på, hvordan sådanne oplevelsessteder kan etableres og forvaltes.

BESØGSOMRÅDERNE kan på sigt detailplanlægges, og indtil da må den friluftsmæssige udvikling bedømmes fra sag til sag med hovedvægten på hensynet til eventuelle beskyttelsesinteresser.

Definition og oprindelse

De udpegede BESØGSOMRÅDER er videreført fra den tidligere Regionplan for Vestsjællands amt.

BESØGSOMRÅDER ligger i tilknytning til større byer og i de mest attraktive rekreative områder og er egnede til ekstensivt, ikke særligt anlægskrævende friluftsliv. Nye anlægskrævende, intensive fritidsfunktioner som f.eks. campingpladser, feriebyer, feriecentre og feriehoteller henvises til BYOMRÅDE.

En del af BESØGSOMRÅDERNE ligger ved kysterne. Kysterne er vigtige friluftsområder, og der er et generelt behov for at forbedre offentlighedens adgang til kysterne. Dette kan ske ved at anlægge stier, parkeringspladser, toiletter og andre publikumsfaciliteter og evt ved at opkøbe eller frede arealer. Der er desuden behov for at forbedre adgangsmulighederne til udvalgte naturområder og badestrande for handicappede.

Baggrund for mål

Målene er overført uændret fra Kommuneplan 2009 - 2021.