Lokale forhold- Gørlev planområde

Lokale forhold er et sammendrag af kommuneplanen gældende særligt for planområdet. Her finder du information om den fysiske planlægning for bl.a. boliger, erhverv, udvikling af lokalmiljøer, rekreativ struktur, turisme og natur.

Boliger

I planområdet er udbygningsområder til ca 284 boliger, lokaliseret i BYOMRÅDERNE:

  • Gørlev: Det største areal ligger mellem det gamle jernbanetracé, som nu er regional sti og Tjørnhøjsvej (rammeområde G1.B19). Her er plads til ca. 116 boliger, hvoraf de 44 er lokalplanlagt.
  • Gørlev: På areal ved Roevej i Gørlev er lokalplanlagt mulighed for 26 etageboliger (del af rammeområde G1.BL01).
  • Gørlev: Vest for Slagelsevej og nord for Korsbækvej i Gørlev er lokalplanlagt for op til 43 rækkehuse og 34 parcelhuse (rammeområderne G1.B14 og G1.B15).
  • Kr. Helsinge: Øst for byen er lokalplanlagt for ca. 36 boliger og et nyt arealudlæg til ca. 29 boliger (rammeområderne G2.B06 og G2.B07)

Til boligudbygning på langt sigt peges der på udvidelse af rammeområde G1.B19 mod øst til det gamle jernbanetracé samt et areal ved Jødeland.

I Reersø og de afgrænsede landsbyer i planområdet er der ikke planlagt for egentlig udbygning, men der kan opføres boliger som huldudfyldning.

Byfornyelse og bevaringshensyn

Restaurering, ombygning og udvidelse af huse med bevaringsværdi - eller markante huse i gadebilledet - skal udføres med særlige hensyn til gode arkitektoniske løsninger og bymiljøet. Der ligger en forpligtelse til at varetage hensyn til betydningsfulde enkeltbygninger og bymæssige sammenhænge i de afgrænsede kulturmiljøer i bykernen jf. beskrivelsen af kulturmiljøet Gørlev.

For de bevaringsværdige landsbyer er det målsætningen, at de særligt bevaringsværdige træk fastholdes gennem udarbejdelse af lokalplaner.

Ud over de udpegede kulturmiljøer er der for byerne Kr. Helsinge og Reersø udarbejdet lokalplaner, der angiver retningslinjer for udvikling og skal sikre hensynet til de kulturhistoriske værdier og særtræk i bebyggelsen. I Reersø er desuden udarbejdet en lokalplan for den ældste del af byen.

For BYOMRÅDER i planområdet ønskes en udvikling, hvor udbygningen i højere grad forholder sig til landsbyernes karakteristiske træk og traditionelle strukturer.

Detailhandel

Butikker med dagligvarer og udvalgsvarer skal ligge inden for detailhandelsafgrænsningen beliggende langs Algade, Østerled og Jernbanegade, så detailhandlen fortsat søges integreret og koncentreret i bymiljøet. I planperioden gives der mulighed for at øge byens butiksareal med 3.500 m2 bruttoetagemeter.

Virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper kan placeres i erhvervsområdet i Gørlev syd G1.E08. Her er mulighed for 5.000 m2 bruttoetagemeter butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Udenfor detailhandelsområdet kan der etableres enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning efter retningslinjerne i kommuneplanens detailhandelsafsnit vedr. butikker til lokalområdets forsyning.

Erhvervsområder

I planområdet er der udbygningsmuligheder på 11,8 ha til lokalisering af erhvervsvirksomheder:

  • I erhvervsområdet ved Blommeskoven er der restrummelighed på 1,1 ha til lettere erhvervsvirksomhed (Rammeområde G1.E06)
  • I erhvervsområdet ved Krogvejen er der restrummelighed på 1,2 ha til lettere erhvervsvirksomhed (Rammeområde G1.E07).
  • I Gørlev syd ved Gørlev Landevej/omfartsvejen er der udlagt 9,5 ha til lettere erhvervsvirksomhed (Rammeområde G1.E08)

Veje

Det bør overvejes om en udvidelse af Tjørnhøjsvej i Gørlev by er en forudsætning for den videre byudvikling, så der opnås plads til en tilpas bred kørebane samt fortov og evt. cykelsti.

Hvor der er behov for bedre trafiksikkerhed og mere trygge færdselsforhold kan der fartdæmpes og fremhæves væsentlige krydsningssteder for bløde trafikanter, bl.a. hvor cykelstier munder ud i – eller krydser – væsentlige veje.

Forbindelserne imellem boligkvarterene Gørlev Skole bør prioriteres. De bløde trafikanters vilkår kan også forbedres ved anlæg af cykelstier eller cykelbaner på flere af byens trafikerede veje.

Offentlige formål

Der forventes at være plads til eventuelle fornyelser og udbygning til kommunens service i de områder, der er udlagt til offentlige formål.

I tilknytning til Vinde Helsinge Efterskole udvides rammen til offentlige formål mhp. at skolen kan udvide aktiviteter i form af boldbaner (rammeområde G4.OF01)

Rekreative arealer og grønne kvaliteter

Gørlev bys gode og offentlig tilgængelige grønne arealer kan udvides med en kvarterpark på en del af det areal, som Sukkerfabrikken tidligere anvendte til slamfældning mv. vest for Slagelsevej. Det bør gennemføres i forbindelse med boligbyggeri på de tilgrænsende arealer.

Byens grønne kvaliteter skal styrkes gennem plantning af træer på og langs byens indfaldsveje og på de brede boligveje i byen, fx ved fartdæmpende foranstaltninger.

Hvis den planlagte skovrejsning realiseres nord og øst for byen, vil der opnås bedre rekreative forhold omkring byen. Også sydøst for byen ligger arealer med potentiale for rekreativ udnyttelse på sigt.

For de øvrige byer i planområdet er de grønne arealer knyttet til idrætspladser, skole og bynære naturområder. Udbygningen af stinettet vil øge tilgængeligheden.

Stier

Gørlev bys stinet bør planlægges for at opnå optimale forbindelser imellem boligkvarterer og væsentlige mål i byen samt for at opnå sammenhængende stier imellem de rekreative, grønne områder.

Stier ud i landskabet og til den fremtidige skov nord for Gørlev, kan knyttes til eksisterende og nye stier i byen.

På baggrund af stiplanen for Kalundborg Kommune foreslås både rekreative stier og trafikstier, der især giver bedre adgang til åbent land.

Ny skov

Der er udpeget skovrejsningsområder omkring Gørlev, ved sommerhusområdet vest for Drøsselbjerg og ved Ornum sommerhusområde.

Kulturhistoriske værdier

I Gørlev by er der udpeget to værdifulde kulturmiljøer med det formål at varetage fortællingen om byens historie. Områderne repræsenterer tilsammen de to væsentligste faktorer til byens udvikling; Stationen og Sukkerfabrikken.

Fritid og turisme

Planområdet rummer en attraktiv kyststrækning med fine natur- og rekreative værdier.

De eksisterende udlæg i kystnærhedszonen fastholdes og understøttes. For Solholm Camping i Bjerge Sydstrand fastholdes muligheden for at udvide til det dobbelte antal campingenheder.

I SOMMERHUSOMRÅDERNE, findes mange grønne kiler og offentlige friarealer, der fastholdes i kommuneplanen. Disse områder udgør en vigtig kvalitet for områdernes udtryk og er samtidig med til at sikre offentlighedens adgang til kysten og fastholde SOMMERHUSOMRÅDERNE som attraktive ferie- og fritidsområder.

Der er to lystbådehavne i området (Mullerup og Reersø). ’Blå turisme’ er en udviklingsmulighed for turismen i Kalundborg kommune, og en væsentlig mulighed for udvidelse i Mullerup er med til at understøtte denne.

Tekniske anlæg

I planområdet er udpeget et vindmølleområde vest for Bakkendrup (Ågård). Inden for rammeområdet gives der, efter nærmere planlægning, mulighed for at opstille tre møller på hver 130 m eller seks møller af 118 m.

Vest for Gørlev er udpeget et område til placering af større fælles biogasanlæg. Området er en overordnet udpegning og den endelige placering vil afhænge af den specifikke planlægning.

I Gørlev udpeges et areal til opstilling af større solcelle - og solfangeranlæg øst for Slagelsevej.

Udviklingsskitser

Udviklingsskitser over Gørlev by og Kirke Helsinge med nye udbygningsområder og omdannelser/ændringer i Kommuneplan 2013-2024.

Gørlev by

Kirke Helsinge