Redegørelse for landsbyer

I tyndt befolkede områder kan nye boliger i udvalgte landsbyer være af vital betydning for landsbyen og landområdets institutioner, private service og sociale liv. I forbindelse med kommuneplanrevisionen er yderligere fire landsbyer afgrænset med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udvikling, under respekt for områdets bevaringsinteresser. I vurderingen er særligt indgået landsbyernes størrelse og sårbarhed i forhold til muligheder for udstykning.

Jordbrugsparceller

I Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 var der udlagt arealer til jordbrugsparceller. Jordbrugsparceller var en mulighed for at styrke bosætningen i de tyndere befolkede områder. De planmæssige forudsætninger for jordbrugsparceller var, at en jordbrugsparcel skulle være en stor grund på op til én ha, der kunne anvendes til fritids- eller hobbylandbrug. På parcellen skulle der foruden boligen være plads til at dyrke afgrøder, og til at holde et begrænset, ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Med cirkulære nr. 9174 af 19. marts 2010 blev muligheden for at udlægge jordbrugsparceller imidlertid ophævet. Der er derfor ikke udlagt arealer til jordbrugsparceller i denne kommuneplan, men allerede udstykkede parceller kan ses på nedenstående kort.

Tryk på for at få signaturforklaring.


Kort 5.3.b. Jordbrugsparceller