Redegørelse for sommerhusområde

SOMMERHUSOMRÅDER er forbeholdt ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse. SOMMERHUSOMRÅDERNE ligger næsten udelukkende i kystnærhedszonen og er allerede bebygget med sommerhuse. Der er dog stadig en del ubebyggede og uudstykkede arealer i SOMMERHUSOMRÅDER. SOMMERHUSOMRÅDER udgør 2,2 % af kommunens samlede areal (1.268 ha mod fx 3.203 ha udlagt til byzone).

Der kan ikke udlægges nye områder til sommerhusbebyggelse i kystnærhedszonen, medmindre de bliver omfattet af et landsplandirektiv. Derimod kan der, efter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, der tager fornødne hensyn til natur, landskab, omkringliggende lokalsamfund og muligheder for trafikbetjening mv., etableres nye sommer- og feriehusområder inde i landet, bag kystnærhedszonen.

Kalundborg Kommune ansøgte staten om to nye sommerhusudstykninger i kystnærhedszonen i forbindelse med tredje runde af udlægning af sommerhusområder i udkantsområder. Et område øst for Bjerge Nordstrand med mulighed for udstykning af op til 110 grunde er imødekommet i "Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm, oktober 2010". Landsplandirektivet er fulgt op af en nærmere planlægning, der udlægger nyt rammeområde U4.S02.

Af Kalundborg Kommunes turistpolitiske Redegørelse fremgår det, at der er mange feriehuse (ca. 8.000) beliggende i kommunen, men at disse kun i meget begrænset udstrækning udlejes. Kommunens samlede overnatningskapacitet er begrænset, og et af de vigtigste mål i kommunens turismestrategi er at udvide overnatningskapaciteten. Derfor er en af de højst prioriterede handlingsmuligheder i strategien at søge at forøge udlejningen af feriehuse i kommunen.

Mange SOMMERHUSOMRÅDER har nogle år på bagen og trænger til et kvalitetsløft mht. veje, offentlige arealer, fællesfaciliteter og kontakt med det omkringliggende landskab via rekreative stier. Hertil kommer, at SOMMERHUSOMRÅDER flere steder ligger ved nogle af kommunens bedste publikumsstrande, uden at offentligheden er sikret lige så god adgang til disse som sommerhusejerne. Der er behov for at forbedre adgangsmuligheder og publikumsfaciliteter, således at de udefrakommende kan få lige så stor glæde af – og føle sig lige så velkomne – på disse strande som sommerhusejerne. For at øge udlejningen, kvalitetsforbedre SOMMERHUSOMRÅDERNE og gøre dem tilgængelige for brugere udefra er det derfor kommunens sigte, at SOMMERHUSOMRÅDERNE – som et led i de kommende års kommuneplanlægning – vil blive underkastet en vurdering af eventuelle problemer og forbedringsbehov, eventuelt fulgt op af udarbejdelse af idéplaner, nye lokalplaner eller andre kvalitetsforbedrende foranstaltninger i SOMMERHUSOMRÅDER, hvor dette skønnes relevant.

Ny bebyggelse til helårsformål samt ændret anvendelse af eksisterende sommerhuse fra sommer- og ferieboliger til helårsboliger kan normalt ikke tillades. Planloven åbner dog mulighed for, at pensionister kan bo i sommerhuse hele året. Kompetencen med hensyn til helårsanvendelse af ejendomme, der i henhold til planloven ligger i SOMMERHUSOMRÅDE, ligger hos Kommunalbestyrelsen.

På større ubebyggede arealer inden for SOMMERHUSOMRÅDER kan, for så vidt områderne ikke er udlagt som grønne kiler og fællesarealer, overvejes en anden anvendelse end den, der følger af traditionelt sommerhusbyggeri. Her kan eksempelvis etableres nye campingpladser mv., såfremt den fastlagte ramme herfor tillader det. Ligeledes kan der laves fællesanlæg, som kan benyttes af sommerhusene i et helt område. Sådanne anlæg vil være med til at gøre SOMMERHUSOMRÅDERNE mere attraktive og dermed intensivere benyttelsen. Det vil også øge muligheden for at udleje de eksisterende sommerhuse. Det er en forudsætning for placering af koncentrerede ferieanlæg, at de beskyttelsesmæssige interesser ikke tilsidesættes, og at nabohensyn, adgangsforhold mv. kan løses på en tilfredsstillende måde.

Lokale forhold

Folketinget vedtog i sommeren 2004 en ændring af planloven, der giver mulighed for at udvide de eksisterende sommerhusområder. Kalundborg Kommune tog i forlængelse heraf initiativ til at ansøge om to nye sommerhusområder i kommunen, hvoraf området ved Bjerge Nordstrand er imødekommet i "Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm, oktober 2010".

Det nye sommerhusområde U4.S02 ligger på bakkedraget øst for det eksisterende sommerhusområde, Bjerge Nordstrand, adskilt af ubebyggede lavbundsarealer med vandløb, eng og mose, der således danner en grøn kile mellem de to områder. Området er beliggende inden for kystnærhedszonen, i landzone og anvendes i dag til landbrugsformål. Arealet er på ca. 20 ha og der kan planlægges for op til 110 sommerhusgrunde.

Eksisterende ikke (fuldt) udbyggede SOMMERHUSOMRÅDER fastholdes. Det drejer sig om Drøsselbjerg Strand, område G4.S07 og K12.S06, der er lokalplanlagt, samt Drøsselbjerg Strand, område G4.S08, der er udlagt med Regionplan 2005, men endnu ikke lokalplanlagt.

Et SOMMERHUSOMRÅDE G4.S03 på Reersø Nordstrand fastholdes. Kommuneplanen angiver, at området skal overføres til SOMMERHUSOMRÅDE ved lokalplan. Området er delvist udbygget med ejendomme, der anvendes som sommerhusbeboelse. Det skal i detailplanlægning og sagsbehandling efter strandbeskyttelseslinjen sikres, at bygninger indplaceres og tilpasses under hensyntagen til kystlandskabet.

Baggrund for mål

Målene er udarbejdet på baggrund af de statslige interesser, Kalundborg Kommunes Planstrategi samt Kalundborg Kommunes turistpolitiske redegørelse.