Baggrund

Kommunalbestyrelsens ønsker en helhedsorienteret og bæredygtig udformning af de fysiske omgivelser i Kalundborg kommune indenfor rammerne af de overordnede, statslige og regionale udmeldinger og bestemmelser.

Udvikling i balance

Det skal fortsat være attraktivt at bo, leve, arbejde og drive virksomhed i Kalundborg Kommune. Det betyder at vi vil tænke de kommende generationers livsvilkår ind i de beslutninger, der træffes i dag for at sikre den fremtidige udvikling.

Kommunalbestyrelsen vægter en helhedsorienteret og bæredygtig udvikling højt. Kalundborg Kommune ønsker et blive et positivt eksempel på at industri, landbrug, bosætning, natur og miljø kan fungere side om side – gennem stadig fokus på bæredygtige løsninger bl.a. med inspiration fra den industrielle symbiose og ambitionen om at udbrede symbiosetankegangen til andre områder gennem innovativt og kompetent samspil mellem mange forskellige aktører.

Med udgangspunkt i Udviklingsstrategien - samarbejde for bedre resultater ønsker Kommunalbestyrelsen en bæredygtig udvikling i byen og på landet med fokus på fire temaer om henholdsvis bosætning, vækst, velfærd og infrastruktur. Bæredygtig udvikling sætter dagsordenen, når de mange forskelligrettede interesser og hensyn skal afvejes.

Statslige interesser i planlægningen

Den kommunale planlægning skal ske inden for rammerne af de overordnede interesser og hensyn, som angives i statslige beslutninger i form af lovgivning, handlingsplaner, sektorplaner, landsplandirektiver samt aftaler indgået mellem staten, regioner og kommuner. Det kan fx være aftaler om arealreservationer til overordnede veje og tekniske anlæg.

Kommuneplanens afsnit 'By og Landskab' rummer mål og regler for arealanvendelse. Samtidig er det her, at kommuneplanen skal redegøre for sammenhængen til den statslige sektorplanlægning. Læs kommuneplanens afsnit om forhold til andre planer.