Beplantning

Det skal i forbindelse med lokalplanlægning vurderes i hvilket omfang, den eksisterende beplantning bør bevares. Ny beplantning skal som hovedregel udføres i overensstemmelse med stedets/egnens karakteristiske beplantning. Der skal som hovedregel anvendes naturligt hjemmehørende danske arter.

Beplantning skal, for at skabe sammenhængende grønne linjer i byen, så vidt muligt placeres i sammenhæng med beplantningen i omkringliggende områder. Alternativt skal det forsøges at skabe støttepunkter i byens grønne struktur.

Se også grøn plan for henholdsvis Kalundborg, Svebølle og Høng.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold