Lokale forhold- Høng planområde

Lokale forhold er et sammendrag af kommuneplanen gældende særligt for planområdet. Her finder du information om den fysiske planlægning for bl.a. boliger, erhverv, udvikling af lokalmiljøer, rekreativ struktur, turisme og natur.

Boliger

I planområdet er udbygningsområder til ca 490 boliger.

  • Høng: Det største areal i den syd-østlige del af byen er der lokalplanlagt for 224 boliger (rammeområde H1.B15).
  • Høng: Et udbygningsområde mod nord-øst er planlagt til ca 85 boliger (H1.B20).
  • Høng: I et omdannelsesområde ved Østergade ("Invacare-grunden") forventes ca. 50 boliger (H1.BL04)
  • Sæby: Der er lokalplanlagt for 33 boliger (rammeområde H2.B03)
  • Sæby: I et omdannelsesområde nord for Gørlevvej (tidl. Sæby Sygehus) forventes ca. 30 boliger (rammeområde H2.BL02)
  • Løve landsby: Der er restrummelighed i lokalplan på 13 boliger (rammeområde H3.BL03).
  • Buerup landsby: Landsbyafgrænsning giver mulighed for 10 nye boliger (rammeområde H3.BL01)
  • Reerslev landsby: Landsbyafgrænsning giver mulighed for 8 nye boliger (rammeområde H3.BL02)

Til boligudbygning på lang sigt peges på udbygning videre mellem Kulbyvej og Herslevvejen samt nord for byen, vest for Sæbyvej i Høng.

I landsbyerne Buerup og Reerslev er der mulighed for hhv. 10 og 8 nye boliger under omfattende hensyn til landsbyernes karakteristiske træk og kirkeomgivelser. Tilflytning vil understøtte den decentrale offentlige service i området.

I øvrige afgrænsede landsbyer i planområdet er der ikke planlagt for egentlig udbygning, men der kan opføres boliger som huludfyldning.

Byfornyelse og bevaringshensyn

Byejendomme, hvis anvendelse bliver uaktuel, skal kunne anvendes til andre formål eller ny bebyggelse, der passer til stedet. Det vil ofte være til boliger. Der ligger en forpligtelse til at varetage hensyn til betydningsfulde enkeltbygninger og bymæssige sammenhænge i de afgrænsede kulturmiljøer i bykernen jf. beskrivelsen af de respektive kulturmiljøer.

Restaurering, ombygning og udvidelse af huse med bevaringsværdi, eller af markante huse i gadebilledet, skal udføres med særlige hensyn til gode arkitektoniske løsninger og bymiljøet, herunder omdannelse af butikslokaler i bygaden.

I midtbyen ved Østergade foreslås "Invacare-grunden" omdannet til boliger og lettere erhverv. Området omdannes til en bymæssig parkorienteret bebyggelse, der kan berige Høng Bymidte ved at blive koblet til Bygaden. Bebyggelsen langs Østergade er udpeget som bevaringsværdige og husenes ydre fremtræden bevares. Den fremtidige bebyggelse på arealet bag den nuværende fabriksbygning kan evt. udføres som punkthuse placeret i mindre klynger. Se idéskitse til områdets indretning nedenfor.

 


Idéskitse til indretning af "Invacare-grunden" i Høng by (tidligere Vilhelm Pedersens Maskinfabrik)

I Sæby foreslås området for det tidligere Sæby Sygehus omdannet til område for blandet bolig og erhverv. Ny bebyggelse skal opføres efter en samlet plan og der tilstræbes en spændende udformning, fx som rækkehuse i 2 plan orienteret således, at flest muligt får kig over Tissø.

Detailhandel

Butikker med dagligvarer og udvalgsvarer skal ligge inden for detailhandelsafgrænsningen langs Hovedgaden og i Høng Centret, så detailhandlen fortsat søges integreret og koncentreret i bymiljøet. I planperioden gives der mulighed for at øge byens butiksareal med 5.400 m2 bruttoetagemeter.

Som grundlag for butiksudvikling og for at undgå en større spredning af centret, peges specielt på det eksisterende butiksområde ved Centervej som stedet for udvikling. Her kan en tættere bygningsstruktur give mulighed for nye butiksarealer og evt. boliger over butikker.

Butikker med særligt pladskrævende varegrupper kan placeres i de to erhvervsområder ved Slagelsevej hhv. H1.E02 og H1.E03. Inden for de to områder er der mulighed for sammenlagt 5.000 m2 bruttoetagemeter butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Udenfor detailhandelsområdet kan der etableres enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning efter retningslinjerne i kommuneplanens detailhandelsafsnit vedr. butikker til lokalområdets forsyning.

Erhvervsområder

I planområdet er der udbygningsmuligheder på 15,4 ha til lokalisering af erhvervsvirksomheder:

  • I erhvervsområdet ved Karinavej i sydvestlig del af Høng er der restrummelighed på 2,7 ha til lettere erhvervsvirksomheder (rammeområde H1.E02).
  • I erhvervsområdet industriparken beliggende i Høng syd er der restrummelighed på 12,5 ha til hhv. tungere og lettere erhvervsvirksomheder (rammeområde H1.E03).

Veje

Forbedring af trafiksikkerheden samt reduktion af støj og luftforurening i Hovedgaden mv. kan opnås ved at gennemkørende trafik ledes af en ny vej øst om byen.

På de lange veje i de ældre boligkvarterer bør der fartdæmpes og miljøforbedres med vejtræer.

Til aflastning af Odinsvej, der skærer igennem skoleområdet, bør der fra Centervej anlægges en ny tilkørsel til hal og sportsfaciliteter.

I Sæby bør Sæbyvej og Gørlevvej forskønnes med vejtræer, og det overvejes at etablere fartdæmpere for at fremme trygge færdselsforhold og støjreduktion.

Offentlige formål

Planen sikrer mulighed for omfattende fornyelser af Høng Skole, en svømmehal samt udvikling af fritids- og sportsfaciliteter.

For Landbrugsskolen Sjælland på Finderupvej er der reserveret areal til udvidelse.

Høng Erhvervsskole på Kulbyvej har areal til udvidelse, men hvis arealbehovet herfor omfatter nordlig del af skoleejendommen, kan det anvendes til boliger.

Der forventes behov for en ny børneinstitution i byen. En placeringsmulighed er som en integreret del af det udlagte areal til boliger nord for Kulbyvej.

På areal ved Sæby Friskole er der plads til større bygninger og friarealer. En del af arealet kan tillades til rekreativt område for byen.

Rekreative og grønne kvaliteter

Der er udarbejdet en Grøn plan for Høng der samlet ser på de grønne områder, biologiske værdier og stiforbindelser. Høng skal udvikles med bedre rekreative områder og pladser/torve til ophold, leg og uformelt samvær. Bl.a. derfor er et areal til rekreative aktiviteter udlagt ved vandværket nord for byen. Et skovrejsningsområde bør videreudvikles vest for Høng og medvirke til at skabe nye rekreative kvaliteter.

Byens miljø og grønne kvaliteter bør forbedres med flere træer langs byens indfaldsveje og Hovedgaden, Centervej og de brede ældre villaveje.

I Sæby ligger et grønt område som et offentligt fællesareal i boligområdet ved Bagervænget. Med beplantning og andre tiltag bør der gøres en indsats for at skabe en attraktiv lille byfælled på stedet.

Stier

Stiplanen sigter på, at det skal være nemt og sikkert at færdes til fods og på cykel. Det skal tilstræbes at opnå et sammenhængende stinet, der forbinder boligkvarterene i Høng med de daglige mål i byen og understøtter anvendelsen af de rekreative områder i og ved byen. Også fra de nye boligkvarterer bør der sikres god forbindelse til Høng Skole og andre væsentlige mål i byen.

En sti langs Sæbys nordlige grænse, hvorfra der er meget flot udsigt over Tissø, indgår i stiplanen. I Sæby sigtes der tillige mod en sti fra Bagervænget nord om friskolen og det nye boligkvarter.

Adgangen til naturen og rekreative områder bør udbygges med sammenhængende stier mellem byområder, landsbyer og det åbne land, hvilket bl.a. indebærer sikre overgange over banen.

Ny skov

Vest for Høng og syd for Sæby er udpeget arealer til skovrejsning, som kan styrke de rekreative værdier i byerne.

Kulturhistoriske værdier

I Høng er der udpeget tre værdifulde kulturmiljøer med det formål at varetage fortællingen om byens udvikling. Områderne repræsenterer tilsammen tre væsentlige elementer i byens udvikling: Stationen og de omgivende huse, Ting og arresthuset samt Vilhelm Pedersens Maskinfabrik.

Fritid og turisme

Den nordlige kuperede del af Høng planområde, hvor også Naturpark Åmosen er placeret er et attraktivt udflugtsmål for naturinteresserede. Områdets mange herregårde udgør et stort potentiale for turisme udvikling. Birkegårdens haver er udlagt til rekreativt areal, der giver mulighed for fortsat udvikling af besøgshaven.

Tekniske anlæg

I den sydlige del af planområdet er udpeget to vindmølleområder, hvor der efter nærmere planlægning kan opstilles vindmøller syd for Løve (2 stk. på op til 118 m) og syd for Solbjerg (2 stk. på op til 130 m).

Vest for Høng ved varmeværket udpeges et område til større solcelle- og solfangeranlæg.

Udviklingsskitse

Udviklingsskitse over Høng by, Sæby samt Buerup og Reerslev med nye udbygningsområder og omdannelser/ændringer i Kommuneplan 2013-2024.

Høng by


Sæby


Buerup                                          Reerslev