H3.BL01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H3.BL01

 • Plannavn

  Buerup

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Blandet bebyggelse

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Landbrugets avls- og driftsbygninger samt siloer kan opføres med en højde op til 12.5 m. Såfremt siloen er en del af en større bygning og grundarealet ikke er over 20 m2, må siloen højst være op til 15 m. Nybyggeri og om- og tilbygning skal ved sin udformning og beliggenhed tilpasses områdets karakter og bevaringsværdige miljø. Maks. bebyggelsesprocent 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav og anden bebyggelse. Det bør sikres, at bebyggelsen tilpasses landskabets og landsbyens karakter, så bebyggelsen ikke virker forstyrrende på oplevelsen af det markante bakkelandskab. Af hensyn til oplevelsen af Buerup Kirke fra nordvest, bør landbrugsbyggeri over 8,5 meter begrænses til området nord for Kildegård.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1-3

 • Andet

  Det skal sikres, at det nærliggende NATURA 2000-områdes udpegningsgrundlag ikke påvirkes negativt af de ændrede rammebestemmelser. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af landsbyen er omfattet af kirkebyggelinje.

 • Status

  Vedtaget