Jordbrug

Det overordnede mål med retningslinjerne for jordbrugsinteresser er at sikre, at anvendelse af landbrugsjord til jordbrugsformål sker under hensyntagen til et rent miljø og en mangfoldighed i natur og landskab, samt at inddragelse af landbrugsjord til andre formål i størst muligt omfang begrænses.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • der er dialog med landbrugserhvervet om landbrugets udvikling, så erhvervet fortsat kan bidrage positivt og aktivt til en bæredygtig udvikling af landområdet.
  • de jordbrugsmæssige interesser sikres på baggrund af jordbrugsanalysen
  • leve op til målsætningerne i Vandplanerne ift. landbrugets påvirkning af vandmiljø og natur

Retningslinjer

Særligt værdifulde landbrugsområder

6.8.1 SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER er angivet på temaet Særligt værdifulde Landbrugsområder på kortet 6.8.a. SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER er områder, der fortrinsvis skal anvendes til jordbrugsdrift, da de har en høj dyrkningsværdi.

 

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 6.8.a. SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER

6.8.2 Arealer til jordbrugsdrift skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter. Ved inddragelse af jordbrugsarealer til ikke-jordbrugsmæssige formål bør arealforbruget begrænses mest muligt, især inden for de SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER.

Byvækst, tekniske anlæg mv.

6.8.3 Ved inddragelse af landbrugsjord til byvækst, tekniske anlæg samt ferie- og fritidsformål skal der tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold samt til arealbehov, investeringsniveau og mulighederne for jordfordeling.

Nabogener

6.8.4 Der skal sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny bebyggelse mv., således at støj- og lugtgener mv. så vidt muligt undgås.

Samarbejde

6.8.5 Gennem oplysning, rådgivning og samarbejde med jordbrugserhvervet vil kommunen søge at imødegå konflikter mellem jordbrugserhvervet og de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssige interesser.

Andre interesser

6.8.6 Den landbrugsmæssige anvendelse af landbrugsjorder, hvortil der er knyttet andre arealinteresser, f.eks. natur-, kultur-, råstofs- og vandindvindingsinteresser, bør foregå i overensstemmelse med retningslinjerne for disse interesser.