Borgmesterens forord

En ny kommuneplan

Kommunalbestyrelsen fremlægger her Forslag til Kommuneplan 2017-2028 for Kalundborg Kommune. Det er en plan for hele kommunen, som sætter rammerne for bæredygtig vækst og udvikling i vores byer og lokalområder de næste 12 år.

Kommuneplanen tager afsæt i Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi – samarbejde for bedre resultater, som er vores bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig frem mod 2025.

Kommuneplanens indhold

Grundlæggende er kommuneplanens omdrejningspunkt arealplanlægning og initiativer, der har et fysisk aftryk. Det betyder, at kommuneplanen ikke længere indeholder politikker og mål for den kommunale serviceforsyning. Jeg tror, det er fornuftigt med et mere klart snit, og jeg håber, at det også kan bidrage til at gøre kommuneplanen mere overskuelig.

Kalundborg by har de seneste år oplevet stor efterspørgsel på erhvervsarealer, og det er en positiv udvikling, som vi fortsat skal understøtte. Derfor foreslår kommunalbestyrelsen konkret, at der udlægges nyt areal til erhvervsformål øst for Kalundborg by. Samtidig giver vi vores bud på, i hvilken retning den fremadrettede udvikling skal ske.

Vi har arbejdet med rammerne for planlægning af udvalgte områder i Kalundborg midtby, og hvordan de i samspil med Kalundborg Havnepark kan understøtte et levende og aktivt byliv. Det er tanken, at metoden skal udbredes til andre bymidteområder, særligt i Høng og Gørlev.

En af Kalundborg Kommunes store værdier er en alsidig natur og spændende landskaber. Derfor beskæftiger kommuneplaneforslaget sig med grønne netværk. Vi bakker op om Danmarks nationale skovprogram og udpeger flere arealer, hvor skovrejsning er ønsket. Mere skov kan både beskytte vores grundvand og øge de rekreative kvaliteter. Vi håber, at flere private lodsejere vil benytte sig af de muligheder, som udpegningen giver.


Et andet grønt tema er kommunens bidrag til et nationalt Grønt Danmarkskort. Det skal styrke indsatsen for større og bedre sammenhængende naturområder. Grønt Danmarkskort giver sammen med Økologiske forbindelser et godt overblik over, hvor Kalundborg Kommune har sine værdifulde naturområder og dermed særlige naturbeskyttelsesinteresser.

En særlig kvalitet ved de mindre byer og landsbyer er deres nærhed til det åbne land og naturen. Vi kommer med konkrete forslag til, hvordan koblingen mellem landsbyerne og det åbne land kan styrkes, så de borgere, der vælger livet på landet, får endnu bedre rekreative muligheder. Det er også hjælp og inspiration til landsbyer og lokale fællesskaber, hvis aktive medvirken er afgørende for at skabe ejerskab og levedygtige projekter.

Hvad gælder for dit område

Kommuneplanen behandler mange temaer - går på tværs, i dybden og ser fremad. Men vi ved også, at du har behov for konkret at kunne se, hvad der gælder for din ejendom. Det har vi sørget for at bibeholde i hele planen.

Dit bidrag

Forslag til Kommuneplan 2017-2028 er fremlagt i offentlig høring fra den 10. august til den 5. oktober 2017. Kommunalbestyrelsen inviterer til et borgermøde for alle interesserede den 14. september på Rådhuset. Her kan du som deltager drøfte de enkelte temaer i mindre workshops og få hjælp til at finde ud af, hvad kommuneplanen betyder konkret for dig.

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsens plan, men jeg ser den også som et fælles anliggende, hvor borgere, virksomheder og interessenter spiller en afgørende rolle i få planen til at leve sammen med kommunen. Derfor har vi brug for jeres bidrag og konstruktive input. Det vil give os et godt grundlag for at færdiggøre kommuneplanen, så den kan vedtages endeligt inden årets udgang.

Martin Damm

Borgmester