Natur- og fredningshensyn

Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 skal respekteres, herunder skal enge, heder, strandenge og overdrev i byzone og sommerhusområder, så vidt muligt sikres. Det samme gælder for udpegede ØKOLOGISKE FORBINDELSER og POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER.

Natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 bør i videst muligt omfang bevares som grønne elementer med høj naturkvalitet i de udbyggede rammeområder.

Se i øvrigt retningslinjer for naturbeskyttelse i kommuneplanens hovedstruktur.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold

Links og dokumenter

> Naturbeskyttelsesloven