Redegørelse for overnatningsmuligheder i øvrigt

Kalundborg Kommunes turistpolitiske redegørelse lægger stor vægt på at udvide overnatningskapaciteten og opnå et alsidigt udbud af overnatningstilbud.

Vandrerhjem

Vandrerhjem defineres som overnatningssteder etableret i forståelse med Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem eller som overnatningssteder etableret af kommuner eller organisationer, der drives efter tilsvarende retningslinjer.

Kalundborg kommune har to velfungerende vandrerhjem – et forholdsvis stort i Kalundborg by og et mindre på Sejerø. Da de oplevelsestilbud, som kommunen byder på og/eller forventer at udvikle i de kommende år, i høj grad har appel til de turistgrupper, der anvender vandrerhjem, er det kommunens ønske at sikre naturlige udviklingsmuligheder for kommunens vandrerhjem og mulighed for etablering af nye, mindre vandrerhjem – fx i nogle af de turismerelevante lokalsamfund, i nærheden af større oplevelsesmål i naturen osv.

Kommunalbestyrelsen ønsker med kommuneplanen ikke at åbne for nyopførelse af vandrerhjem i det åbne land. Derimod kan der etableres vandrerhjem i eksisterende bygninger i alle områdetyper, hvis beskyttelsesinteresser ikke hindrer det.

Bed & breakfast, landboturisme

Ved landboturisme eller bondegårdsferie forstås kortvarig udlejning af ferielejligheder/værelser på landbrugsejendomme eller beboelsesejendomme. Denne overnatningsform er et alternativ til sommerhusudlejning, hoteller, vandrerhjem og campingpladser.

B&B/landboturisme er en overnatningsform, der måske ikke har store samlede overnatningstal, men som alligevel har stor ’strategisk’ værdi for kommunens turisme, da den rummer særlige muligheder for kontakt med lokalbefolkning og lokalsamfund. Overnatningsformen passer fint til cyklister og andre, der holder aktiv ferie, og så ligger overnatningsstederne pr. definition decentralt og kan være et godt alternativ for dem, der gerne vil overnatte i fred og ro og landlige omgivelser.

Landboturisme kan etableres overalt i kommunen. Fra et turistmæssigt synspunkt kan det være hensigtsmæssigt med overnatningstilbud, der ligger uden for de store turistområder, og som giver bedre kontaktmuligheder mellem turister og fastboende end de traditionelle ferieformer.

Ferielejligheder i landzone kan etableres i overflødiggjorte driftsbygninger eller stuehuse på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, hvis anvendelsen i øvrigt holdes inden for sommerhuslovens bestemmelser, som administreres af Naturstyrelsen.

Landboturisme har ikke hidtil givet anledning til landskabelige problemer.

Primitive overnatningspladser

Retningslinjen for primitive overnatningspladser gælder, uanset om der betales et mindre vederlag for benyttelsen, og om der i øvrigt gives adgang til faciliteter på ejendommen.

Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser

Friluftsgårde er anlæg, der normalt kan rummes i eksisterende bygninger, f.eks. overflødiggjorte landbrugsbygninger. Friluftsgårdene skal have et alment socialt og pædagogisk sigte på naturformidling.

Friluftsgårde og primitive teltpladser er absolut interessante turistmæssigt set, da de er vigtige led i den overordnede strategi for oplevelsesudvikling, formidling og tilgængeliggørelse af kommunens naturområder og kulturmiljøer. Især er idéen om at lukke det åbne land op ved udvikling af nye oplevelsessteder i naturen samt formidling og tilgængeliggørelse af samme højt prioriteret i kommunens turistpolitiske redegørelse.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 7.5.a. Eksisterende sheltere