Redegørelse for højspænding

Arealreservationerne til 400 kV højspændingsluftledninger bibeholdes. Der er tale om dele af en forbindelse fra Stigsnæsværket til Herslev ved Høng samt en forbindelse mellem Asnæsværket og Kyndbyværket.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Det skal ved alle ledningsanlæg i/nær internationale naturbeskyttelsesområder vurderes, om der skal foretages en konsekvensvurdering, jf. i øvrigt også kommuneplanens retningslinje vedr. internationale naturbeskyttelsesområder.

VVM

Ifølge bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet er stærkstrømsluftledninger på mindst 2 km bygget til spændinger over 100 kV omfattet af reglerne om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM). Luftledninger er også medtaget på bekendtgørelsens bilag 2, således at også mindre luftledninger i visse tilfælde kan være VVM-pligtige.

Godkendelse i Naturstyrelsen

Højspændingsanlæg med mere end 150 kV, der fremføres som luftledninger i det åbne land, skal godkendes af Naturstyrelsen efter naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 2.

Lokale forhold - vekselstrøm

De linjeføringer for højspændingsanlæg, der er nævnt ovenfor og som fremgår af kortet i retningslinjen er principielle linjeføringer. De endelige linjeføringer fastlægges i kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelser, hvor bl.a. alternative linjeføringer belyses. Forholdet til de internationale naturbeskyttelsesområder vil også skulle vurderes.

Links og dokumenter

> Energinet.dk's hjemmeside

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside med Højspænding