Redegørelse for lavbundsarealer

Med vedtagelsen af Vandmiljøplan III blev det besluttet, at der på landsplan ud over de arealer, der skulle udtages i Vandmiljøplan II, skulle udtages yderligere 4.000 ha lavbundsarealer af omdriften. Arealerne skal genoprettes som vådområder med henblik på at reducere kvælstofudvaskningen. Vådområder kan desuden være med til at sikre målene i vandplanerne. Vandplanerne skal i udgangspunktet sikre, at vandområderne dvs. vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster opfylder miljømålet ”god tilstand” senest i 2015. Endvidere skal planerne sikre, at forringelse af tilstanden i vandområderne forebygges. Ét af virkemidlerne er vådområder, der kan mindske udledningen af næringsstoffer til søer og kystvande. Ifølge EU's vandrammedirektiv er Kalundborg Kommune forpligtet til aktivt at reducere udledning af fosfos fra søer. Dette skal ske ved at etablere vådområder. Se også afsnittet: Redegørelse for vandløb, søer og kystvande.

Vådområder er præget af naturlig høj grundvandsstand og fremstår som våde enge, moser, sumpe, kildevæld, lavvandede søer, sumpskove, strandsumpe eller overrislingsarealer. Den høje vandstand kan være permanent i form af udstrømningsområder (kilder, væld og kær) og stillestående områder (søer og moser); eller den høje vandstand kan være temporær i form af oversvømmelser af vandløbsnære arealer, engvanding og engoverrisling. Vådområderne skal fremstå som naturprægede områder, hvor der ikke sker en dyrkning af jorden.

I de etablerede vådområder skal der ske en samlet forbedring af de naturmæssige forhold. Det vil derfor i overvejende grad være på dyrkningsjorder, der vil blive genskabt vådområder. Det kan dog ikke undgås, at eksisterende beskyttede naturområder også vil blive berørt. Ved at genskabe det naturgrundlag, som fandtes på arealet, inden vandstandsniveauet blev sænket, vil det naturlige dyre- og planteliv, der er tilknyttet disse områder, få bedre levevilkår. Selv i eksisterende naturområder vil en genskabelse af tidligere tiders hydrologi ofte have en positiv effekt på naturforholdene. Mange af de plante- og dyrearter, som i dag er truede, er tilknyttet vådområderne.

LAVBUNDSAREALER og POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER omfatter typisk afvandede eller drænede enge, moser, søer og havområder. Ved ophør af landbrugsdrift på disse arealer vil værdifulde naturområder kunne opstå naturligt eller gennem naturgenopretning.

Lavbundsarealer og klima

Ud over at bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet har lavbundsarealer også et potentiale som reservoirs til magasinering af nedbør. Det betyder, at regnen kan forsinkes og langsomt frigives ved at holde på den, der hvor den falder, hvilket vil komme områder der ligger nedstrøms til gode. Genopretning af lavbundsarealer bør derfor også indgå i overvejelserne som et potentielt virkemiddel til at reducere skadesvirkninger ved ekstremregn.

Udpegningens betydning

Bestemmelserne om byggeri og anlæg på LAVBUNDSAREALER og POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER omfatter opførelse af bolig- og erhvervsbebyggelse, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendig for jordbruget, herunder beboelses- og driftsbygninger uden tilknytning til eksisterende landbrugsbebyggelse, samt væsentlige ombygninger af overflødiggjorte driftsbygninger til ikke-jordbrugsmæssige formål. De udpegede lavbundsarealer kan ikke inddrages til byzone eller foreslås anvendt til andre formål, hvis den foreslåede anvendelse vil kunne forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. Bestemmelserne omfatter derimod ikke udstykninger i forbindelse med mageskifte og arronderinger mv. af landbrugsejendomme.

Definition og oprindelse

LAVBUNDSAREALER er udpeget med det udgangspunkt, at en vådgøring kan resultere i et forbedret vandmiljø. POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER er udpeget for at styrke naturnetværket i kommunen, men det er ikke undersøgt, hvorvidt en vådgøring også kan forbedre vandmiljøet.

Ved LAVBUNDSAREALER forstås tidligere vådområder, herunder afvandede ådalsstrækninger, samt inddæmmede vige og fjordarme, som ved tidligere sænkning af vandstanden er indvundet som landbrugsareal. Endvidere forstås tilgrænsende arealer, hvor afvandingsdybden ved vandstandshævningen vil blive reduceret i forhold til almindelig drændybde.

Lavbundsarealafgrænsningen er overtaget fra Vestsjællands Amt, der kun havde foretaget en udpegning af lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder ifølge "Cirkulære om regionplanlægning og landszoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder". Kalundborg Kommune har suppleret med et areal, som er en del af Tude å systemet og på sigt kan påvirkes af vandhandleplanerne for dette system.

POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER er udpeget af Kalundborg Kommune i 2012. Den nye udpegning er foretaget på baggrund af DJF’s Lavbundskortlægning og topografiske forhold. De nye udpegninger kan være medvirkende til at styrke kommunens overordnede naturnetværk.

Planlægning i kommende planperiode

Den kommende Klimatilpasningsplan kan muligvis betyde, at der udlægges nye POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER.

Baggrund for mål

Målet for klimatilpasning er dannet på baggrund af de overordnede mål for klima i det tværgående emne klima. De resterende mål er overført fra Kommuneplan 2013-2024.