Redegørelse for landsbyers kobling til det åbne land

Landsbyerne og det åbne lands kvaliteter

En særlig kvalitet ved de mindre byer og landsbyer, er deres nærhed til det åbne land. I det åbne land findes skove og langstrakte vidder, ådale og højdedrag, marker og søer m.v. Kalundborg Kommune er en kommune med store landskabs- og naturværdier, som vi ønsker at bevare og styrke. Mange sætter stor pris på at have let adgang til naturoplevelser, og nærheden til naturen nævnes tit som en vigtig faktor for at bosætte sig på landet. Ofte er adgangen til naturen og landskabet imidlertid begrænset, og det er derfor vigtigt, at adgangen forbedres.

Som en del af denne kommuneplan sættes der derfor fokus på, hvordan mindre byers og landsbyers kobling til det åbne land kan styrkes, og hvordan de lokale borgere er vigtige medspillere for at det lykkes. Formålet er først og fremmest at skabe øget livskvalitet, sundhed og gode oplevelser i de mindre byer og landsbyer. Indsatsen, hvor adgangen til naturen og landskabet styrkes, er samtidig en langsigtet investering i at udvikle landdistrikterne med turisme og bosætning for øje. Sidst men ikke mindst kan indsatsen have positiv betydning for landdistrikternes levedygtighed, som i dag er under pres ved at mange flytter til de større byer.

Kommuneplanen kommer i dette afsnit med konkrete forslag til, hvordan byer og det åbne land kan kobles bedre sammen gennem fx etablering af stier. Forslagene kan forhåbentligt inspirere og hjælpe de aktive landsbyer og aktive lokale fællesskaber, som ønsker at starte et lokalt initiativ. Det et vigtigt, at de lokale borgere er aktive igangsættere eller medspillere, da projektet skal være til glæde for dem selv og lokalområdet. Kalundborg Kommune vil gerne være samarbejdspartner.

I Kalundborg Kommune vil vi gerne have, at de lokale borgere deltager aktivt, da de har vigtig lokalviden samt bedre forståelse for egne behov. Samtidig ønsker Kalundborg Kommune bred opbakning og lokalt ejerskab til de forandringer, der skal være med til at udvikle landsbyerne i en positiv retning. Der er endnu ingen konkrete projekter i støbeskeen, men i den kommende kommuneplanperiode håber vi, at der vokser lokale initiativer og projekter frem, som Kalundborg Kommune kan understøtte. Hvis der er et stort antal af lokale projekter, kan det være nødvendigt at afstemme antallet af projekter i forhold til afsatte ressourcer.

Lokalt initiativ og samarbejde på tværs

I Kalundborg Kommune er der efterhånden flere gode eksempler på, hvor lokale borgere i samspil med Kalundborg Kommune har drevet et projekt frem. Et kendt projekt er Røsnæs Rundt, som byder på en spændende oplevelsesrute rundt i Røsnæs' smukke natur. Langs ruten er 13 landmarks (udsigtspunkter, naturrum og meget mere), som er med til at understrege kvaliteterne ved Røsnæs. Projektet er igangsat af Røsnæs Udvikling og Beboerforening, som har haft ideerne og visionen. Kalundborg Kommune har været en tæt samarbejdspartner.

De lokale borgere og ildsjæle har stor værdi, da de ofte har ideerne og kendskabet til, hvad der vil hjælpe i deres lokalområde. I en tid, hvor der samtidig ikke er uanede midler og ressourcer til at gennemføre rekreative projekter, kan et lokaldrevet projekt have større overlevelseschancer. "Det er nødvendigt for projektets leve- og bæredygtighed, at der er et aktivt og engageret lokalsamfund til at tage sig af projektet på sigt. Og her kan frivillige være en rigtig god indikator for projektets forankring i et engageret lokalsamfund. Projekter, der involverer frivillige, giver simpelthen bedre, mere bæredygtige og varige resultater" [Realdania og Dansk Bygningsarv A/S, 2010].

Samarbejde på tværs kan også være på tværs af lokale fællesskaber og foreninger. To landsbyer kan fx have en sammenhængskraft ved at skolen ligger i den ene by, mens den lokale brugs ligger i den anden by. Ved at styrke koblingen mellem de to landsbyer fx gennem en fysisk sti, styrkes samtidig deres rekreative og funktionelle sammenhæng. Det er derfor oplagt at undersøge, om der kan skabes stærke byklynger. Et andet eksempel på et samarbejde kunne være den lokale cykelklub, som gerne vil hjælpe med at etablere og vedligeholde en sti i en landsby, hvis de til gengæld for lov til at benytte den til deres cykelløb. Der er mange former for samarbejder og nye fælleskaber. I denne oversigt ses et forslag til mulige samarbejdspartnere, når man skal styrke koblingen mellem byer og det åbne land.

Kultur og Fritids hjemmeside findes desuden nyttig info om frivillighed, foreninger og kulturarrangementer. På siden er det også muligt som privatperson, forening eller virksomhed at booke et lokale. Det kan måske være nyttigt, hvis fælleskaber skal mødes.

Fremgangsmåden for landsbyers kobling til det åbne land

Når landsbyer skal kobles sammen til byklynger eller kobles bedre sammen med det åbne land, er infrastrukturen vigtig. Den gør det muligt at komme ud i landskabet og naturen. Derover er det vigtigt at vide, hvilke kvaliteter, som man ønsker bedre adgang til i det åbne land. Er det fx et flot udkigspunkt eller et spændende fortidsminde?

I det følgende er der eksempler på infrastrukturen og de landskabelige kvaliteter, som vi ser i det åbne land, og der er forslag til, hvordan man styrker adgangen til dem. Der kan være flere eksempler, som den lokale viden kan bidrage med.

Infrastrukturen i det åbne land

I det åbne land er der flere eksisterende strukturer, som der kan bygges videre på, når der skal skabes bedre adgang til naturen og landskabet. Her kan bl.a. nævnes:

 • Stier
 • Veje
 • Markveje
 • Nedlagte jernbaner (spor)
 • Markskel
 • Vandløb

På stier, veje og markveje har offentligheden ret til at færdes under hensyntagen til lodsejere og beboelser tæt på. Langs nedlagte jernbaner, markskel og vandløb vil der typisk ikke være mulighed for at færdes. Men hvis lodsejeren er interesseret i et samarbejde om etablering af en sti, er nedlagte jernbaner, markskel og vandløb strukturer, som er relative nemme at udbygge med stier. Samtidig fortæller strukturerne en kulturhistorie om fx landbrugets historie og udvikling og byder ofte på naturoplevelser i form af sten- og jorddiger, læhegn og rislende vandløb m.v.

Ved en udbygning af de eksisterende strukturer vil der være gode muligheder for at få skabt stier, hvis forløb udspringer fra byerne, går langs markveje, markskel vandløb m.v. Forløb, som er separeret fra større trafikveje, giver ofte bedre naturoplevelser samt mere sikker færden, og det anbefales derfor at sikre dette.

I det åbne land ses eksisterende strukturer såsom markveje etc., som med fordel kan benyttes til at udbygge stisystemerne.

Her kan reglerne for færdsel på strande, skove, klitfredede arealer, udyrkede arealer, veje og stier ses.

Landskabelige kvaliteter

Der er mange kvaliteter i det åbne land. Alt fra bølgende kornmarker til store bøgeskove, fra gravhøje til kirker og meget mere. Nedenfor nævnes nogle af kvaliteterne i det åbne land, som med fordel kan kobles bedre til byerne og være med til at skabe varierende og spændende landskabsoplevelser:

Derudover er det smart at skabe forbindelser til skoler, dagsinstitutioner og busstoppesteder, da børn fra mindre byer og landsbyer ofte går i skole i den nærliggende større by. Ved bedre stier kan børnene komme sikkert til og fra skole. Der kan findes inspiration til skolestier på Spor.dk

Der ligger mange mere eller mindre skjulte skatte ude i det åbne land. Ved at forbedre adgangen til "skattene" og kvaliteterne i det åbne land, skabes der bedre natur- og landskabsoplevelser, øget livs- og bosætningskvalitet samt en positiv udvikling i landdistrikterne. Oplevelsen på stien forbedres, hvis der sker en variation af de kvaliteter, som ses i det åbne land. Der bør således arbejdes på at skabe forskellige indtryk ved fx at føre stien langs åbne marker og udsigter og gennem tætte skove.

Langs markskel kan der eventuelt anlægges stier (trampestier, grusstier m.v.), som fører ud i det åbne land og hen til spændende kulturhistoriske monumenter (her en mølle).

Foruden stiprojekter kan skovrejsningsprojekter (fx bynær skov) være med til at forbedre koblingen mellem landsbyer og det åbne land. Kalundborg Kommune har udpeget områder, hvor skovrejsning kan tjene formål som friluftliv, naturforbedring, grundvandsbeskyttelse m.v., jf. temaet om skovrejsning. Det er muligt at få statsligt tilskud til skovrejsning. På Miljøstyrelsen kan der findes vejledninger til etablering af skov samt tilskudsmuligheder.

Ved en udbygning af stisystemet skabes der bedre mulighed for at komme ud i de flotte landskaber, som kendetegner Kalundborg Kommune.

Nedenfor ses et par eksempler på, hvordan man kan arbejde med landsbyers kobling til det åbne land. Eksemplerne bygger på en kortlægning af "infrastrukturen" og landskabelige kvaliteter i det åbne land, som beskrevet ovenfor. De to eksempler er fra områderne omkring hhv. Føllenslev og Store Fuglede. Det er tilfældige nedslagspunkter, som blot er til inspiration. Man kan benytte fremgangsmåden, hvor som helst i Kalundborg Kommune.

På kortene er der angivet en rekreativ og funktionel sammenhæng (rød, stiplet linje), som viser hvilke landskabelige kvaliteter, landsbyer og byer, der umiddelbart er værd at koble sammen. Det afspejler ikke et konkret stiforløb, da denne vil være afhængig af, hvor der ønskes stier, og hvor der kan opnås aftaler med private lodsejere.

Klik her for at se kortet i større format.

Klik her for at se kortet i større format.

Landsbyerne kan have forskellige kvaliteter og potentialer, hvor det er værd at finde ind til dem, som netop kendetegner byen. Ligeledes har nogle landsbyer specifikke udviklingspotentialer, som gør, at de kan få særlige roller i det pågældende område eller byklyngerne. En landsby fungerer måske som hovedlandsby med skole og indkøbsmulighed, men landsbyen er typisk afhængig af de mindre nabobyer, der bidrager med liv. Der kan således være et usynligt afhængighedsbånd mellem byerne og eventuelt sommerhusområderne, som er værd at styrke.

Gode råd og ideer til opstart af et projekt i det åbne land

Nedenfor ses et forslag til, hvordan man kan opstarte et projekt i det åbne land, hvis formål er at styrke de rekreative muligheder ved de mindre byer og landsbyer.

Skab en fælles vision og et samarbejde:

 1. Definer hvem du/I er, og hvad du/I ønsker jer for jeres lokalområde, som vil være med til at forbedre landsbyernes kobling til det åbne land.
 2. Find ud af, om der er andre, som vil være med i projektet, jf. oversigt over mulige samarbejdspartnere.
 3. Kig på nabobyerne og undersøg mulighederne for et samarbejde på tværs - kan der opnås synergieffekter?
 4. Hvis du/I vil have flere samarbejdspartnere med, så husk, at de typisk vil spørge "Hvad får jeg ud af det?". Det er vigtigt at få uddybet, hvad alle parter kan vinde ved at deltage i projektet. Dette styrker samarbejdsvilligheden og motivationen.
 5. Tjek om der kan være en sammenhæng til andre projekter, fx Kalundborg Kommunes trafiksikkerhedsplan, Istidsruten, et landdistriktsprojekt, udviklingsprojekt eller lign.

Uddyb visionen og kom med konkrete forslag til forbedringer:

 1. Sæt jer sammen i fælleskabet og konkretisér ønsket - er det en sti, shelter, kunst, skov eller lignende, som I ønsker at etablere?
 2. Find inspiration på nettet, jf. Vejledninger og inspiration nedenfor
 3. Kortlæg hvilke værdier og kvaliteter, som I gerne vil have med i projektet. Her kan der måske findes inspiration i ovenstående afsnit om "Fremgangsmåden for landsbyers kobling til det åbne land". Kalundborg Kommunes kortside kan også benyttes. På kortet er det muligt at søge på adresser, tænde forskellige lag som Natur og Kultur m.v. og udforske kommunen set fra luften.

Formidl forslagene og søg Kalundborg Kommune om hjælp:

 1. Tegn og/eller beskriv forslag til forbedringer, der sikre en bedre kobling til det åbne land.
 2. Kontakt Kalundborg Kommune på dto@kalundborg.dk, så vil Kalundborg Kommune være behjælpelige med at finde svar på eventuelle udfordringer eller myndighedsopgaver.

Vejledninger og inspiration

Der findes mange gode hjemmesider og vejledninger på nettet, som handler om adgang til naturen, forbedring af friluftslivet, etablering af stier, frivillighed og lokale ildsjæle plus meget mere. Nedenfor nævnes blot nogle få:

Støttemuligheder
Der er forskellige muligheder til opnå midler til sit projekt. Diverse fonde som fx Realdania, Nordea og Lokale- og anlægsfonde støtter mange forskellige typer projekter. Indimellem støtter foreninger som friluftsrådet og Spor i Landskabet også friluftsprojekter, mens der er mulighed for at søge om tilskud til skovrejsning hos Miljøstyrelsen. Sidst men ikke mindst har Kalundborg Kommune til tider midler til at støtte lokale projekter.

Sparring med Landdistriktsudvalget
Landdistriktsudvalget arbejder for at fremme Kalundborg Kommunes dialog med borgerne i kommunens landdistrikter, og udvalget kan derfor være en god støtte, når man ønsker at starte et lokalt projekt. På Kalundborg Kommunes hjemmeside vil det snart være muligt at finde forskellige vejledninger fra Landdistriktsudvalget, bl.a. en procedure for sparring i forbindelse med et lokalt projekt i landdistriktet, hjælp til en handleplan m.v. Der kan læses mere om Landdistriktsudvalget her.

Opsamling

Landsbyers kobling til det åbne land kan forhåbentlig være med til at synliggøre nogle af de mange kvaliteter, som findes i vores landdistrikter, og som er værd at styrke. Derudover kan temaet forhåbentligt hjælpe og give inspiration til at få udbygget det åbne lands rekreative muligheder gennem etablering af nye stier, skove m.v. Styrkes de rekreative muligheder og koblingen mellem landsbyerne og det åbne land, øges samtidig livskvaliteten, sundheden og de gode oplevelser i de mindre byer og landsbyer. Dette har en positiv effekt her og nu og betyder meget for landdistrikternes levedygtighed.