Forhold til andre planer

Kommuneplanen er en del af et større, nationalt plansystem, hvor statslige og regionale planer stiller krav til kommuneplanen

Af planloven fremgår, at kommuneplanen i sin redegørelse skal beskrive forholdet til en række statslige sektorplaner og til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Figuren nedenfor viser det danske plansystem.

Overordnede planer

Kommuneplanerne må ikke stride mod den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og den regionale råstofplan. Endvidere må kommuneplanerne ikke være i strid med landsplanlægningen. Som det fremgår af ovenstående diagram er de statslige vand- og natura 2000-planer samt trafikplaner også bindende for kommuneplanen.

Den Regionale Udviklingsstrategi

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi har et fireårigt sigte fra 2015-2018. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er en strategi for, hvordan Region Sjælland ønsker at skabe en attraktiv region. Strategien viser, hvilke veje regionen skal bevæge sig for at skabe udvikling, vækst og beskæftigelse til gavn for virksomheder og borgere.

Regionens vision lyder: Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner.

Kommunalbestyrelsens målsætninger er i god tråd med den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater (Planstrategi)

Kalundborg Kommune har i 2016 vedtaget Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater. Udviklingsstrategien indeholder kommunebestyrelsens vision for Kalundborg Kommune, samt en række målsætninger for, hvordan Kalundborg kommune fortsat skal være et attraktivt sted at bo og leve, etablere og drive virksomhed og arbejde.

Lokal agenda 21-strategi

I Danmark skal alle kommuner ifølge Planloven hvert fjerde år udarbejde en strategi for det lokale Agenda 21 arbejde. Strategien beskriver, hvad der lokalt gøres for at fremme en bæredygtig udvikling. Kommunalbestyrelsen har valgt at indarbejde Agenda 21 strategien i Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater.

Landsplanlægning

Landsplanredegørelsen og de statslige interesser i kommuneplanlægningen sætter de overordnede rammer for kommunernes planlægning. Kalundborg Kommune har i sin kommuneplan forholdt sig til de 21 emner i kommuneplankataloget (planlovens §11a).

Vandområdeplaner

Danmark og de øvrige EU-medlemslande vedtog i 2000 det såkaldte vandrammedirektiv. Direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i år 2015. Derfor skal Danmark og de andre EU-lande gennemføre en målrettet vandplanlægning for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Kommuneplanen må ikke stride mod vandområdeplanerne.

Staten udarbejder vandområdeplaner for forskellige vandområdedistrikter. I planerne med tilhørende bekendtgørelser er beskrevet miljø og indsatsprogrammer. Kalundborg kommune er omfattet af vandområdedistrikt 2.

Læs kommuneplanens redegørelse for vandløb, søer og kystvande.

Læs kommuneplanens redegørelse for grundvand.

Læs kommuneplanens redegørelse for spildevand

Natura 2000 planer

Natura 2000 beskytter europæisk natur i EU-landene og er et vigtigt omdrejningspunkt for naturbeskyttelsen også i Danmark. Natura 2000 er fællesbetegnelsen for to af EU's direktiver, det såkaldte Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Målet er at sikre biologisk mangfoldighed i EU's medlemslande og levere et globalt bidrag.

Staten udarbejder Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder. Kommunen skal efterfølgende udarbejde handleplaner der konkretiserer Natura 2000-planerne. Kravene til planerne er beskrevet i Miljømålsloven og - for de skovbevoksede områder - i Skovloven. Kommuneplanen må ikke stride mod Natura 2000-planerne.

Læs kommuneplanens redegørelse for naturbeskyttelse.

Råstofplanen

Råstofplanen viser regionens udlæg af graveområder samt interesseområder. Råstofplanen af vedtaget af Regionsrådet i december 2016. Kommuneplanen må ikke stride mod Råstofplanen.

Læs kommuneplanens afsnit om indvinding af råstoffer.

Statslig trafikplan

Ifølge Lov om trafikselskaber, Lov nr. 412 af 11. april 2010, skal staten mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

I Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 kan der læses om forventninger til udviklingen og vedtagne projekter, der skal styrke den kollektive trafik. Kalundborg Kommune har som målsætning at arbejde for en forbedret jernbaneforbindelse mellem Kalundborg og Hovedstadsområdet.

Læs kommuneplanens afsnit om jernbaner.

Trafikselskabernes trafikplan for offentlig service

De regionale trafikselskaber skal med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert 4. år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet.

Læs kommuneplanens afsnit om transportforsyning.

Sektorplaner

Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning A/S vil i planperioden samarbejde om udarbejdelsen af sektorplaner for henholdsvis varme- og vandforsyning samt spildevand.

Samarbejde med nabokommuner

Planlægningen af den overordnede infrastruktur, bymønster, detailhandel mv. forudsætter et samarbejde på tværs af kommunegrænser. Kalundborg Kommune har under udarbejdelsen af kommuneplanen været i dialog med nabokommunerne om tværkommunale emner som fx udpegning af Særligt værdifulde landskaber og placering af Større fælles biogasanlæg. Planlæggerne i Nordvestsjælland har dannet et fagligt netværk og har i forbindelse med udarbejdelsen af de nye kommuneplaner afholdt jævnlige erfa-møder.