Trafik- og tekniske anlæg

Trafik- og tekniske anlæg generelt

En god infrastruktur er vigtig for at styrke Kalundborg kommune som erhvervs- og bosætningskommune. Den overordnede infrastruktur – Rute 22 og 23 – samt jernbanenettet og havnen administreres dog ikke direkte af kommunen, og her er det vigtigt, at Kommunen gør sine interesser gældende, når der planlægges for disse.

Linjeføringen af en kommende motorvej fra Regstrup til Kalundborg er fastlagt efter en VVM-redegørelse i 2012. Rute 22 og 23 gives et løft gennem det statslige trafikforlig, og selv om de umiddelbare forbedringer ligger uden for kommunegrænsen, vil de også styrke de infrastrukturelle forhold for kommunen. Første etape af Kalundborgmotorvejen blev indviet august 2013. Den 2. etape er en ny motorvej syd om Regstrup, som tilsluttes Skovvejen ved Dramstrup. Anlægsarbejdet er påbegyndt og forventes indviet i 2019.

Kalundborg Kommune opretholder de arealreservationer til trafikale anlæg, der er fastlagt i den tidligere Regionplan, bl.a. omfartsvejen om Høng og arealreservationen for dobbeltspor frem til Vipperød.

Samtidig arbejdes der på at forbedre forholdende for pendlerne til og fra Kalundborg by ved en ekstra station i erhvervsområdet Stejlhøj, nord for Novo Nordisk og Novozymes. Den nye station, Station Kalundborg Øst, forventes at ville have en positiv betydning for byen og for udviklingen af det omkringliggende erhvervsområde. Det bliver hurtigere at komme til de store arbejdspladser (NOVO, Kalundborg Kommune m.v.) fra København og den østlige del af Sjælland, hvorved eksisterende virksomheder får bedre vilkår for at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Ligeledes får byen en station, hvor der bl.a. er gode muligheder for "parker og rejs".

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for Station Kalundborg Øst. Hvis der på baggrund af beslutningsgrundlaget bevilliges statslige midler til stationen, forventes anlægsarbejdet at kunne begynde i 2017/2018 og være afsluttet i slutningen af 2018.

Ligesom den overordnede infrastruktur på vejnettet er reguleret gennem staten er også højspændingsnettet, hvilket i sidste planperiode har medført, at omformerstationen ved Herslev er anlagt for at realisere "Den elektriske Storebæltsforbindelse".

Indsatsområder i planperioden

For de fleste af de emner, der behandles i dette afsnit gælder, at deres igangsættelse foranlediges af andre, fx udbygning af statsveje og jernbane samt opsætning af vindmøller og etablering af anlæg, der kræver VVM-vurdering. Derfor er der ingen konkrete indsatsområder i planperioden. Indsatsen er i stedet styret af at yde den nødvendige planlægning og støtte for sådanne projekter, når de søges realiseret.

Der vil løbende blive arbejdet for at styrke den trafikale infrastruktur både for transport via vejsystemet og via kollektiv trafik. Dette kan foregå både gennem vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje og gennem dialog med de relevante statslige myndigheder, hvad angår de statslige veje.