Hovedpolitik for By og landskab

Nedenstående mål er de overordnede mål for emner under By- og Landskab. Der henvises i øvrigt til mål for Bo og leve samt Virksomhed og job.

Mål for kultur- og naturværdier

Det er Kommunalbestyrelsen mål at:

 • beskytte og forøge kvaliteten af natur- og landskabsværdierne ved at fastholde og fremme mangfoldigheden i kommunens natur og landskaber
 • sikre adgang og information om kultur, landskabs - og naturværdier
 • sikre hensyntagen til beskyttelse af kulturhistorisk interessante enkeltheder og værdifulde kulturmiljøer i byerne såvel som i det åbne land
 • etablere spredningsveje for dyr og planter mellem naturområderne, så den biologiske mangfoldighed fremmes

Mål for bæredygtighed og miljøbeskyttelse

Det er Kommunalbestyrelsen mål at:

 • planlægningen bidrager til at mindske energiforbruget og miljøbelastningen
 • fastholde og forbedre indsatsen for at beskytte miljøet (luft, jord og vand)
 • medvirke til at forebygge konflikter mellem støjende aktiviteter og støjfølsom arealanvendelse (fx boligformål)
 • understøtte aktiviteter inden for bæredygtig turisme

Mål for by og -lokalområdeudvikling

Det er Kommunalbestyrelsen mål at:

 • indtænke bæredygtighed i den strategiske og fysiske planlægning
 • der i Kalundborg kommune er rammer, som giver mulighed for at leve et sundt liv
 • begrænse inddragelsen af åbent land ved at arbejde målrettet med byfortætning og –omdannelse hvor muligt
 • fastholde en tydelig adskillelse mellem bymæssig bebyggelse og det åbne land og sikre at bymæssig bebyggelse tilpasses og integreres i landskabet
 • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til, at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres
 • de rekreative udfoldelsesmuligheder i boligområderne bevares og udbygges
 • der skabes mulighed for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv udfoldelse - såvel organiserede som uorganiserede friluftsaktiviteter
 • sammentænke miljø og rekreative tiltag
 • gøre det nemt og sikkert at færdes til fods og på cykel i kommunen
 • gøre en særlig indsats for at forbedre, udbygge og vedligeholde stinettet i kommunen
 • forebygge skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandstand
 • arbejde for at sikre den nødvendige infrastruktur for såvel borgere som erhvervsliv
 • forbedre borgernes adgang til naturen ved sammenhængende stisystemer i byområder, landsbyer og det åbne land

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside