Lokale forhold- Ubby-Jerslev planområde

Lokale forhold er et sammendrag af kommuneplanen gældende særligt for planområdet. Her finder du information om den fysiske planlægning for bl.a. boliger, erhverv, udvikling af lokalmiljøer, rekreativ struktur, turisme og natur.

Boliger

I planområdet er udbygningsområder til ca. 183 boliger lokaliseret i BYOMRÅDERNE:

  • Ubby: Der findes flere lokalplanlagte arealer til boligformål, herunder Østergårdens jorde til 75 boliger (rammeområde U1.B07) og ved Møllevej og ved Becksvej til 26 boliger (dele af rammeområderne U1.B02).
  • Jerslev: Der er lokalplanlagt for 26 nye boliger syd for bygaden ved Hvidebækhallen (rammeområde U1.B12). Rammerne i denne kommuneplan åbner dog mulighed for en tættere bebyggelse på ca. 41 boliger.
  • Bjerge: Mod syd kan udbygges med ca. 18 boliger (rammeområde U3.B06)

Imellem St. Fuglede stationsby og Flinterup er der lokalplanlagt for 12 jordbrugsparceller, hvoraf fem parceller er bebygget.

I de afgrænsede landsbyer i øvrigt er der ikke planlagt for egentlig udbygning, men der kan opføres boliger som huludfyldning.

Byfornyelse og bevaringshensyn

I byerne Svallerup og Bjerge er der udarbejdet lokalplaner, der angiver retningslinjer for udvikling og skal sikre hensynet til de kulturhistoriske værdier og særtræk i bebyggelsen.

Ud over de udpegede kulturmiljøer, er det målsætningen at kortlægge bevaringsværdige bymiljøer, således at der kan udarbejdes lokalplaner, der kan fastholde særligt bevaringsværdige træk.

Detailhandel

Butikker til dagligvarer og udvalgsvarer skal placeres indenfor det afgrænsede område til detailhandel. Der kan udvides med 3000 bruttoetagemeter i planperioden.

Uden for detailhandelsområdet kan der etableres enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning. Se retningslinjerne i afsnit om detailhandel.

Erhvervsområde

I planområdet er der udbygningsmuligheder på 9,6 ha til lokalisering af erhvervsvirksomheder:

  • Erhvervsområdet i Ubby syd ved Industrivej har udbygningsmulighed på 9,6 ha (rammeområde U1.E01).

Rekreative og grønne kvaliteter

Mellem Ubby og Klovby er udpeget et skovrejsningsområde. Arealet kan få stor rekreativ værdi for begge byer og fremhæve det i forvejen markante terræn. Mellem Bjerge og Flinterup er ligeledes udlagt et stort skovrejsningsområde.

Stier

Ubby-Jerslevs stinet bør planlægges for at opnå optimale forbindelser imellem boligkvarterer og væsentlige mål i byen samt for at opnå sammenhængende stier imellem de rekreative, grønne områder.

På baggrund af stiplanen for Kalundborg Kommune foreslås både rekreative stier og trafikstier, der især giver bedre adgang til det åbne land.

Fritid og turisme

SOMMERHUSOMRÅDE ved Bjerge Nordstrand og Svallerup Strand indeholder rekreative områder, der fastholdes med offentlig adgang til kysten.

Formidlingscentret Fugledegård v. Tissø er i fortsat udvikling og aktiviteterne forventes udbygget i planperioden.

Tekniske anlæg

Der udpeges et vindmølleområde nord for Klovby til tre møller på 118 m. Erhvervsområdet syd for Ubby (U1.E01) kan fremover også benyttes til opstilling af solcelle- og solfangeranlæg.

Udviklingsskitse over Ubby-Jerslev by, med nye udbygningsområder i Kommuneplan 2013-2024.

Ubby-Jerslev