Redegørelse for fritidsanlæg

En hovedkonklusion i statusanalysen i den turistpolitiske redegørelse er, at manglen på egentlige turistattraktioner og oplevelsesmuligheder er et af kommunens største problemer som turistdestination. Derfor lægges der stor vægt på at skabe nye oplevelsesmuligheder.

Planlægning

En forlystelsespark kan kun etableres på grundlag af kommunal planlægning. Dette sikrer varetagelsen af lokalbefolkningens interesser, da kommune- og lokalplanforslag skal fremlægges offentligt, og eventuelt suppleres med borgermøder.

I lokalplanen for en forlystelsespark skal der være retningslinjer om vejadgang samt om brug af højttalere, lysreklamer og områdebelysning, der bringer forlystelsesparkens karakter i overensstemmelse med områdets karakter i øvrigt.

Der skal i samarbejde med kommunen udarbejdes en terræn- og beplantningsplan for det område, hvor en forlystelsespark skal etableres.

Ved eventuelt ophør af forlystelsesparker kan kommunen stille krav om retablering af området.

Forlystelsesparker generelt

Kommunen vil sikre, at forlystelsesparker ikke skaber væsentlige følgegener i form af betydelige trafikale påvirkninger af omgivelserne, ligesom kommunen vil arbejde for en hensigtsmæssig geografisk fordeling.

Med hensyn til støj henvises til kommuneplanens retningslinjer om placering af nye virksomheder op til støjfølsomme områder.

Kommuneplanen giver retningslinjer for etablering af forlystelsesparker, som kan opdeles i fem kategorier: sommerlande, temaparker, vandlande, mindre aktivitetsområder, tivoliparker og golfbaner. Mindre vandlande/svømmehaller uden overnatningsmuligheder er traditionelle byfunktioner, der, hvis de har en attraktiv udformning, kan betjene både den fastboende befolkning og turister. Mindre vandlande/svømmehaller kan desuden, sammen med andre aktivitetsprægede funktioner, placeres i de SOMMERHUSOMRÅDER, hvor man ønsker en intensiveret udnyttelse.

Sommerlande

Ved et sommerland forstås en større forlystelsespark af regional betydning indrettet på betjening af et publikum ud over det, der – eventuelt blot midlertidigt – bor i lokalområdet, og med en ringe grad af maskinel, mekanisk og elektronisk drift af forlystelserne. Et sommerland vil typisk dække et areal på 20-25 ha eller derover. Den bærende idé er, at der betales entre, og at parkens forlystelser herefter er gratis. Ud over forlystelser kan der i parken findes kiosker, restaurant, cafeteriaer og enkelte butikker. Et sommerland er typisk mål for en planlagt udflugt. Kun meget få af gæsterne vil være 'strøgkunder'. Disse forlystelsesparker har et meget stort opland. Det betyder, at der er grænser for, hvor tæt de kan ligge.

Mindre aktivitetsområder

Denne type forlystelsesparker er typisk knyttet til campingpladser, feriecentre el. lign. til betjening af helt lokale behov.

Tivoliparker

Tivoliparker er forlystelsesparker, der er baseret på en høj grad af maskinel, mekanisk og elektronisk drift af forlystelserne. Tivoliparker vil typisk også have aftenåbent og vil i udstrakt grad bruge kunstig belysning.

Golfbaner

Der er i dag to golfbaner i Kalundborg kommune (på Røsnæs og Sejerø). Herudover fastholdes et område til golfbane i umiddelbar tilknytning til landværts Mullerup Havn, se nærmere under Redegørelse for feriehoteller.

Golfbanerne tiltrækker en del inden- og udenlandske turister, som tager på golfferie, og der er ofte ønske om overnatningsmuligheder i tilknytning til disse baner. Golfturisten kan således bo fast i tilknytning til en bane, men kan besøge andre baner i området i løbet af ferien. Det er en attraktion med flere golfbaner inden for en afstand, som gør det muligt at besøge og gennemspille f.eks. 5-6 baner fra et fast udgangspunkt. I betragtning af, at overnatningsønsket begrundes i green-fee-spillerne (altså ikke medlemmerne), og at feriemønstret ofte er som nævnt, synes det ikke absolut nødvendigt, at golfbane og hotel ligger på samme sted.

En stor del af fornøjelsen ved golfspillet er kontakten med naturen. Golfbaner søges derfor ofte placeret i værdifulde naturområder med kuperet terræn af hensyn til udfordringerne i sporten. Netop i disse områder vil der ofte være begrænsede muligheder for etablering af bygningsanlæg til overnatning, ligesom det ofte er områder, hvor der i kommuneplanen er forudsat en ekstensiv udnyttelse. Det er en forudsætning for etablering af golfbaner, at der tages hensyn til de naturmæssige, kulturhistoriske, friluftsmæssige, grundvandsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold.

Golfbaner er generelt uacceptable i fredede områder, i områder omfattet af naturbeskyttelsesloven, i fredskov og i internationale naturbeskyttelsesområder.

Golfhoteller vil i planlægningssammenhæng blive betragtet som feriehoteller, og hvis det ønskes at etablere golfbaner med overnatning, må det i princippet ske i BYOMRÅDE eller SOMMERHUSOMRÅDE. Imidlertid er golfbaner i sig selv netop anlæg, som kan placeres i tilknytning til eksisterende overnatningsanlæg som støtte for opretholdelsen af disse eller som baggrund for en øget udlejning i SOMMERHUSOMRÅDERNE.

Lokale forhold

I umiddelbar tilknytning til og landværts Mullerup Havn er fastholdt et rekreativt areal til golfbane (rammeområde G4.R14). Udover kvaliteterne ved naturen og kystlandskabet kan det være et vigtigt element for den turistmæssige attraktion, at der findes aktiviteter og oplevelser i nærområdet. Derfor er området fastholdt, idet der samtidig i den nærmere planlægning lægges vægt på, at landskabets karakter bevares og den kystlandskabelige helhed sikres ved opførelse af bebyggelse.

Baggrund for mål

Målene er videreført uændret fra Kommuneplan 2009-2021.