Afgrænsede landsbyer

I landsbyer kan der under respekt for kulturmiljøer, kirkeomgivelser, øvrige bevaringsinteresser mv. planlægges for begrænset byggeri til helårsboliger, der understøtter livet i landsbyen og sigter på en afrunding og udfyldning af landsbyen.

Landsbyhuse skal udføres med en taghældning på 40-50 grader. I øvrigt skal byggeriets indpasning i den øvrige bebyggelse sikres.

For de enkelte afgrænsede landsbyer er der fastlagt rammebestemmelser med henblik på at sikre den pågældende landsbys kvaliteter. For alle landsbyer gælder i øvrigt, at planlægning og administration skal varetage hensynet til det omgivende landområde gennem de relevante retningslinjer og rammebestemmelser for jordbrugsområde, landskabsområde og beskyttelsesområde.

Landsbyer, der ikke er afgrænsede, er omfattet af de generelle regler om byggeri i det åbne land, jf. kommunens grundlag for landzoneadministration, se boksen til højre.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold

Links og dokumenter

> Landzoneadministration