Vandløb, søer, kystvande

Der er i perioden frem til 2015-2021 planlagt en række indsatser for at opfylde målsætningen om god tilstand i grundvand, søer, vandløb og kystvande. Søer, vandløb og kystvande er en del af Kalundborg kommunes rekreative struktur.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • bevare, beskytte og genskabe vandområdernes natur- og miljømæssige kvaliteter
  • leve op til EU's vandrammedirektiv ved at sikre god tilstand i vandløb, søer og kystvande. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden af vandområderne forebygges
  • sikre, at vedligeholdelse af vandløb udføres i sådant omfang, at det ikke hindrer opfyldelsen af de fastsatte miljømål og under stadig hensyntagen til afvandingsmæssige interesser
  • offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges

Retningslinjer

6.3.1 Kommunens badestrande, hvor der tages badevandsanalyser, er vist på kort 6.3.a.

6.3.2 Sejlads er tilladt for ikke-motordrevne småfartøjer på Tissø samt vandløb vist på kort 6.3.a.

6.3.3 Tilgængelighed til rekreativ udnyttelse af søer, åer og kysten skal sikres.

6.3.4 Ved udbygning af befolkningens rekreative adgang til søer, åer og kysten skal der tages hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for offentlighedens færdsel.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 6.3.a. Badestrande og vandløb hvor sejlads er tilladt