Natur og kultur

Natur og kulturarv generelt

Kalundborg Kommune har planlægning for og administration af både byerne og det åbne land. Dette giver mulighed for at sammentænke by og land, samt at foretage en samlet koordinering af de forskelligartede beskyttelsesinteresser, lige fra de geologiske til de arkitektoniske. Ud over koordinering af beskyttelsesinteresserne betyder det, at kommunen kan sammentænke beskyttelsesinteresser og fremadrettet planlægning. Eksempelvis er der i forbindelse med denne kommuneplanrevision udpeget arealer, hvor det er hensigtsmæssigt at placere nye større husdyrbrug, ud fra landbrugets udviklingsmuligheder og hensynet til naboer, natur, miljø samt infrastruktur.

Kalundborg Kommune har ved denne kommuneplanrevision gennemført en landskabskarakterkortlægning, herunder udarbejdet en karakteristik af kommunens landskaber. Kortlægningen giver en beskrivelse af landskabsværdierne i 28 karakterområder, hvilket fremover giver mulighed for en mere nuanceret planlægning og administration i det åbne land. Landskabskarakteren afspejler geologien, jordbundsforhold, terræn samt både historisk og nutidig arealanvendelse. Karakteren i områderne er ikke en statisk størrelse, men kan udvikles gennem planlægning og administration af det åbne land.

Ud over de beskyttelsesmæssige bindinger, der er fastlagt med Planloven, rummer kommunen også Natura 2000-områder og Ramsar-områder udpeget af staten og EU. I løbet af 2012 er der udarbejdet kommunale vandhandleplaner og Natura – 2000 handleplaner. Målet er, at der inden 2015 opnås god tilstand i indsatsområderne. Handleplanerne er bindende for kommunens planlægning.

En anden planmæssig udfordring er kommunens kyster, hvor den tre km brede kystnærhedszone stiller skærpede krav til de planlægnings- og funktionelle begrundelser for arealudlæg for at beskytte og friholde kysterne, så de fortsat udgør landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside