Redegørelse for varmeforsyning

I Kalundborg kommune er opvarmningsformen primært fjernvarme fra varme- eller kraftvarmeværker, naturgas og varmepumper. I 2017 baseres mere end halvdelen af den producerede fjernvarme fortsat på fossile brændstoffer. Der er dog sket en omlægning til vedvarende energi, dels hos de større fjernvarmeselskaber f.eks i form af øget fyring med biomasse og etablering af solvarme, og hos den enkelte forbruger fx i form af pillefyr og varmepumper. Der er fortsat stor fokus på omlægning til fossilfri brændsler. Bl.a. arbejdes der på en løsning for at omlægge Asnæsværket og dermed fjernvarme til kalundborg by til fyring med flis.

Kalundborg Kommune vil gennem arbejdet med Klima- og Energiplanen arbejde for at understøtte denne omstilling.

Eksisterende fjernvarmeforsyning

Af kommunens ca. 23.000 husstande er ca. 8.900 husstande, eller 39 % i 2017 forsynet med fjernvarme fra varme- eller kraftvarmeværker og godt 800 husstande af naturgas (fjernvarmeområderne og naturgasnettet fremgår af kort 9.1.a). Af de resterende husstande ligger hovedparten ikke i nærheden af de eksisterende varmeværker og har dermed ingen umiddelbar mulighed for at tilslutte sig kollektiv varmeforsyning.

De tre fjernvarmeværker Hvidebæk Fjernvarmeværk a.m.b.a, Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk og Høng Varmeværk forsyner tilsammen 3800 forbrugere. Deres produktion er primært baseret på biomasse (halm, flis mv.) samt, i stigende grad, solenergi. Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a. er foreløbig kommunens eneste biogasanlæg. Snertinge biogas forsyner 365 forbrugere. Der arbejdes på endnu et biogasanlæg på energihalvøen Asnæs.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 9.1.a. Varmeforsyningsområder

Tilslutning til den kollektive varmeforsyning

For at sikre en rationel og rentabel kollektiv varmeforsyning er i kommuneplanens rammer en række bestemmelser, der sikrer hensigtsmæssig varmeforsyning og muligheder for omstilling til vedvarende energi.

CO2 regnskab og strategisk energiplan

Af Kalundborg Kommunens Klimaplan fremgår det at vi ligger i den øverste ende af skalaen når det gælder udledning af drivhusgasser fra opvarmning sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland. Det skyldes først og fremmest at hovedparten af fjervarmeforsyningen i kommunen er baseret på fjernvarme fra Asnæsværket, der fyrer med kul. I 2012 gik Dong Energy, Novo Nordisk, Kalundborg Varmeforsyning og Kalundborg Kommune sammen om et udviklingsprojekt KINEC (Kalundborg Integrated Energy Concept), som har til formål at finde en grøn løsning på damp og varmeproduktion, der kan forsyne både borgere og industri i Kalundborg. Hvis projektet bliver gennemført som det foreligger nu, vil det betyde en markant forbedring af drivhusgasregnskabet allerede fra 2019.

Den Pt igangværende udføelse af et biogasanlæg på Asnæs er et andet eksempel på hvor planlægning og samarbejde med potentielle interessenter har bidraget til en smart varme- og energiplanlægning der understøtter omstillingen til grøn energi. Den positive udpegning af områder til placering af biogasanlæg, der er foretaget med den tidligere kommuneplan, har, ud over at se på de traditionelle planforhold, også vurderet hvor en placering bedst muligt vil kunne erstatte den hidtidige fossiltunge energiproduktion. De valgte placering ved Kalundborg giver mulighed for direkte indføring af biogassen til naturgasnettet (efter opgradering af gassen). Samtidig er der i Kalundborg dels mulighed for at biogassen kan udnyttes til at understøtte en grøn fjernvarmeproduktion eller til at erstatte naturgassen hos nogle af de industrivirksomheder der i forvejen er store gasaftagere.

Grundlaget for Kalundborg Kommunes varmeplanlægning består i dag af de gamle varmeforsyningsplaner fra 80'erne og et antal individuelle projektgodkendelser for afgrænsede geografiske områder. For at kunne leve op til målsætningerne om at begrænse energiforbruget og omlægge til vedvarende energi, er det nødvendigt igen at se på varmeforsyningen i et helhedsperspektiv. Varmeplanlægningen kan ikke længere stå alene, men bør fremover være en integreret del af en overordnet strategisk plan for et fleksibelt energisystem for hele kommunen.

Denne strategiske energiplan skal omfatte omstillingen til vedvarende energi, sikre et fleksibelt sammenspil mellem elproduktion og elforbrug og fremme energibesparelser i bygninger og byplanlægning, herunder transport. Der er behov for at udarbejde en overordnet og samlet plan for energiforsyningen, der dækker hele kommunen, og som tager højde for den seneste udvikling på klima- og energiområdet. Derfor vil Kalundborg Kommune i planperioden arbejde med strategisk energiplanlægning i tæt dialog med de lokale varmeværker og andre energiaktører omkringliggende kommuner og Region Sjælland.