Redegørelse for kystnærhedszonen

Kalundborg kommune er en kystnær kommune med knap 39 procent af kommunen placeret i kystnærhedszonen (byzone undtaget). Dette har givet kommunen mange fordele. Bl.a. har nærheden til vandet haft stor betydning for udviklingen af Kalundborg by, igennem nyere tid specielt fordi en af landets største dybtvandshavne ligger her. Kystnærheden har også haft betydning for ferieturismen, hvor kommunen har store SOMMERHUSOMRÅDER langs store dele af vestkysten samt ved Saltbæk, Havnsø og Kaldred.

Samtidig giver kystnærheden planmæssige udfordringer, da planloven har fastlagt en KYSTNÆRHEDSZONE på 3 km, hvor udvikling ikke er udelukket, men krævet en grundig planlægning. Baggrunden for fastlæggelse af KYSTNÆRHEDSZONEN er ønsket om at bevare kysten, så den fortsat udgør landskabelige helheder med høje natur- og landskabsværdier. De mål, der er sat for KYSTNÆRHEDSZONEN, er derfor udarbejdet på baggrund af de statslige interesser.

KYSTNÆRHEDSZONEN udgøres af alle arealer i landzone og SOMMERHUSOMRÅDER i en afstand af 3 km fra kysten. De eksisterende byzoner er således ikke omfattet af KYSTNÆRHEDSZONEN. Arealer i landzone inden for kommuneplanens BYOMRÅDER er kommuneplanmæssigt KYSTNÆRHEDSZONEN B, også selvom dette ikke umiddelbart fremgår af kortet.

Opdeling i zoner

KYSTNÆRHEDSZONEN er opdelt i to zoner.

Zone A er den mest sårbare del af kystzonen, og zone B er den mindre sårbare del. Denne forskel i sårbarhed giver sig udslag i graduerede retningslinjer efter zonernes generelle beskyttelsesbehov. Det skal dog understreges, at planlovens bestemmelser gælder hele KYSTNÆRHEDSZONEN.

Zone A

Retningslinjerne sigter mod at fastholde landskabet i en status quo-tilstand, idet landbrug og fiskeri dog kan placere de for driften erhvervsmæssigt nødvendige bygninger med de begrænsninger, der følger af planloven og naturbeskyttelsesloven. De rekreative interesser, der generelt knytter sig til sikring og udbygning af offentlighedens adgang og ophold i kystnærhedszonen, kan også tilgodeses, men det forudsættes, at det kan ske på en måde, der underordner sig landskabet. Zone A udgør et potentielt interesseområde for en blivende sikring, der fx kan ske ved gennemførelse af egentlige fredninger eller ved offentlige opkøb.

Zone B

Retningslinjerne for zone B er udformet således, at de giver flere muligheder for fremtidig anvendelse, jf. planlovens bestemmelser om kystnærhedszone.

Planlovens bestemmelser

Inden for KYSTNÆRHEDSZONEN gælder, at:

  • der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering
  • der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse
  • nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål
  • ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser
  • offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges

Arealer til byområde

Ubebyggede BYOMRÅDER, SOMMERHUSOMRÅDER og områder til ferie og fritidsformål i KYSTNÆRHEDSZONEN er gennemgået. Visse boligudlæg er reduceret for at tilpasse boligudbygningen til behovet i planperioden, se nærmere redegørelse herfor under Boligudbygning. Redegørelse for erhvervsudbygning findes under Erhvervsudbygning.

Gennemgangen af uudnyttede rammer i byzone har givet anledning til følgende:

Sted og rammenummer Påvirkning af kystlandskabet
Boligområder ved Ulstrup, K11.B04-B09 Udbygningen er lokaliseret bag eksisterende bebyggelse og optager derved ikke åbne kyststrækninger. Der udbygges under hensyn til Ulstrup landsbys oprindelige struktur langs vej, og landskabets elementer som hegn og omkring en bakke. Naturinteresserne i området styrkes med et tilhørende naturgenopretningsprojekt og en udbygning af stier sikrer forbindelser mellem kysten og åbent land. Bebyggelsens påvirkning af kystlandskabet fra syd er mindsket, idet den underordner sig landskabet med bl.a. taghældninger, der følger terrænet, afdæmpet materialevalg, begrønnede tage og en maks. bygningshøjde på 7 m.
Boligområde i Kalundborg ved Lupinvej, K04.B06 Området ligger bagved eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.
Erhvervsområde ved Holbækvej til hotel, K04.E03 Der gives mulighed for en højde op til 50 m. Bliver byggeriet i fuld højde kan det være synligt i kystlandskabet fra nordkysten og fra Kalundborg Fjord. Der skal i den videre planlægning laves landskabsanalyser og visualiseringer som udgangspunkt for at vurdere projektet og sikre, at oplevelsen af det omgivende landskab, herunder kystlandskabet ikke forringes.
Erhvervsområde ved Slagelsevej, K05.E09 Området ligger lavt og bag eksisterende bebyggelse med en maks. højde på 8,5 m. Dermed vil det ikke være synligt i kystlandskabet.
Erhvervsområde i Melby, K06.E07 Området vil ikke være synligt fra kystlandskabet.
Erhvervsområde i den østlige del af Kalundborg, K05.E10 Området ligger lavt og bag eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.
Erhvervsområde i den østlige del af Kalundborg, rammeområde K05.E11 Området ligger lavt og bag eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.

Byområdearealer i KYSTNÆRHEDSZONEN der reduceres:

Sted og rammenummer Påvirkning af kystlandskabet
Boligområde nord for Holbækvej, mod Kåstrup, K04.B15 Området ligger bagved eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.
Boligområde ved Herredsåsen, K03.B06 Området ligger bagved og er omsluttet af eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.
Boligområde i Kalundborg ved Lerchenfeldvej, K03.B22 Området ligger bagved eksisterende bebyggelse, hvorfor kystpåvirkningen er uvæsentlig.
Boligområde i Havnsø, S3.B09 Området er beliggende syd for Havnsø by og vil ikke være synligt i kystlandskabet.
Boligområde i Svallerup, U2.B03 Området er beliggende i et kuperet terræn forholdsvis langt fra kysten og har ikke nogen visuel sammenhæng med denne. Kystlandskabet påvirkes derfor ikke væsentligt.

Nye byområdearealer i KYSTNÆRHEDSZONEN:

Sted og rammenummer Påvirkning af kystlandskabet
Boligområde i Kalundborg vest (Fjordgården), K02.B11 Området er planlagt i henhold til plantilladelse fra Naturstyrelsen til planlægning for nyt boligområde i kystnærhedszonen. Naturstyrelsen har meddelt plantilladelse til boligbyggeri i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i forbindelse med ophævelsen af planlovens § 5 v, jf. lov nr. 358 af 9. april 2013.
I forbindelse med kommunens ansøgning om plantilladelse er der foretaget en landskabskarakterbeskrivelse af området ved anvendelse af landskabskaraktermetoden. Landskabsbeskrivelsen omhandler nøglekarakteristika, anbefalinger, trusler/sårbarhed og en vurdering af projektets indpasning i kystlandskabet (se Links og dokumenter i boksen til højre).
Det vurderes overordnet set, at bebyggelsen som følge af den begrænsede højde og placering i terrænet, indpasser sig i det kuperede landskab og tilpasses den omkringliggende bebyggelses skala. Området kan således bebygges uden at tilsidesætte kystlandskabelige kvaliteter eller tilsidesætte væsentlige naturinteresser.

Arealer i byzone er ikke omfattet af kystnærhedszonen, men der gælder særlige regler for planlægningen af de kystnære dele af byzonerne, jf. planlovens § 11f.

De fremtidige bebyggelsesforhold indenfor de kystnære dele af byzonen er vurderet i forhold til deres påvirkning af kystlandskabet:

  • Omdannelsesområdet i Kalundborg midtby omkring Elmegade med en højde på op til 13 m ligger delvist bag eksisterende bebyggelse. Der er stillet krav om bebyggelsens udtryk skal harmonere med købstadens ældre bebyggelse, hvorfor påvirkningen af kystlandskabet ikke ændres.
  • Omdannelse af de tidligere sygehusbygninger i Kalundborg til blandet bolig- og erhvervsformål efter en samlet plan (rammeområder K04.BL01). Der er tale om en omdannelse inden for eksisterende bygningsmasse, hvorfor påvirkningen af kystlandskabet ikke ændres.

SOMMERHUSOMRÅDER

SOMMERHUSOMRÅDER behandlet som et emne for sig selv (under Områdetyper - Sommerhuse). Der udlægges ikke nye arealer til sommerhuse i forbindelse med denne kommuneplan.

Gennemgangen af uudnyttede rammer i SOMMERHUSOMRÅDERNE har givet anledning til følgende:

SOMMERHUSOMRÅDE-rammer i kystnærhedzonen der fastholdes

Sted og rammenummer Henvisning til redegørelse i kommuneplanen
Et SOMMMERHUSOMRÅDE øst for Bjerge Nordstrand, U4.S02 Sommerhusområde - Redegørelse
Et SOMMERHUSOMRÅDE i Drøsselbjerg Strand, G4.S08 Sommerhusområde - Redegørelse
Et SOMMERHUSOMRÅDE, G4.S03 Sommerhusområde - Redegørelse

Ferie- og fritidsanlæg

Kalundborg Kommune udarbejdede i forbindelse med kommuneplanen 2009 - 2021 en turistpolitisk redegørelse, for at få et sammenhængende og politisk godkendt grundlag for beslutninger og planer, som omhandler eller har konsekvens for turismen i kommunen.

De generelle funktionelle begrundelser for placering af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen findes dels under turisme og dels under afsnittene om de enkelte typer anlæg (feriehoteller, campingpladser, lystbåde og fritidsanlæg). De planmæssige begrundelser for de enkelte anlæg fremgår af redegørelserne for den konkrete arealanvendelse (se skemaerne nedenfor for hvilke).

Gennemgangen af uudnyttede rammer til ferie- og fritidsanlæg har givet anledning til følgende:

Rammer til ferie- og fritidsanlæg der fastholdes:

Sted og rammenummer Henvisning til redegørelse i kommuneplanen
Et rekreativt område, Ugerløse Motel og feriecenter ved Græsmark til feriecenter, K12.R03 Feriehoteller - Redegørelse
Et rekreativt område, Årbyhus/Pionergården med mulighed for udbygning til feriecenter, K12.R11 Feriehoteller - Redegørelse
Et rekreativt område, Klintegården med mulighed for restaurant og kursuscenter i eksisterende bygning, K12.R07 Feriehoteller - Redegørelse
Et rekreativt område, Elverdamsgården Camping med mulighed for udvidelse, K12.R01 Campingpladser - Redegørelse
En udbygning af Røsnæs/Nyby Havn Lystbåde - Redegørelse
Et rekreativt område, udbygning af Havnsø havn, S3.R01 Lystbåde - Redegørelse
Et rekreativt område Mullerup havn, med mulighed for udvidelse af hotel og feriecenter, G4.R15 Feriehoteller - Redegørelse
En udbygning af Sejerø Havn, S5.R01 Lystbåde - Redegørelse
Et ikke afgrænset anlægsområde til ferie- og konferencefaciliteter på havnen i Sejerby Feriehoteller - Redegørelse
Et rekreativt område, Vesterlyng Camping med mulighed for udvidelse, S6.R03 Campingpladser - Redegørelse
Et rekreativt område, Solholm Camping med mulighed for udvidelse, G4.R02 Campingpladser - Redegørelse
Et rekreativt område, Reersø Camping med mulighed for udvidelse, G4.R03 Campingpladser - Redegørelse
Et rekreativt område Mullerup havn, med mulighed for etablering af golfbane, G4.R14 Fritidsanlæg - Redegørelse

Søterritoriet og strandbeskyttelseslinjen

Der er med denne kommuneplan ikke foretaget planlægning for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse.

Strandbeskyttelseslinjen skal sikre bevarelsen af de åbne kyster. Strandbeskyttelseslinjen er i dag fastlagt af miljøministeren. Den er registreret i matrikelregisteret og noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme.

Linjen er som hovedregel 300 m som blev udmålt ud fra landvegetationen langs kysten på det tidspunkt, hvor den blev fastlagt. I SOMMERHUSOMRÅDER er den 100 m. Beskyttelseszonen er dog mindre på en række kyststrækninger, hvor der er bebyggelse. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af de arealer, der ligger inden for strandbeskyttelseszonen. Der må blandt andet ikke placeres bebyggelse såsom bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning.

Landbrugsmæssig drift er tilladt, bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende. På jordbrugsejendomme kan der ske sædvanlig hegning. Skovarealer kan gentilplantes. Forbuddet gælder ikke beplantning i eksisterende haver. Det er Naturstyrelsen, der træffer afgørelse om dispensation.

Strandbeskyttelseslinjen administreres særdeles restriktivt, og der meddeles kun undtagelsesvist dispensation.

Offentlig adgang til kysten

Offentlig adgang til kysten sikres bl.a. gennem den nye stiplan for Kalundborg Kommune, der er udarbejdet i forbindelse med denne kommuneplan. Se stier.