K03.B22

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K03.B22

 • Plannavn

  Kalundborg nord-vest

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Områdets disponering og ny bebyggelse skal tage vidtgående hensyn til det kuperede areal og den markante beliggenhed, så både veje og huse føjes naturligt og godt ind i terrænet. Maks, etager er 2 samt mulighed for parterreetage på stærkt hældende terræn. Bygningerne skal som klar hovedregel opføres i 2 etager. Efter nærmere vurdering af et mere detaljeret projekts visuelle/arkitektoniske virkning kan et mindre antal bygninger eventuelt opføres i op til 2½ etage og maksimal højde 10 m.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal anvendes til fælles friarealer. Området skal opdeles i boliggrupper mellem grønne arealer forbundet med det tilgrænsende rekreative område. Der skal lægges vægt på at udvikle området med kvalitet og helhed i de grønne træk samordnet med en landskabsplan for det rekreative område.Søen bør integreres som et naturligt element i områdets grønne friarealer. I videst muligt omfang bør søen forbindes til omkringliggende rekreative områder for at fremme spredningsmuligheder for dyr og planter.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal over den sydlige del af området reserveres areal til en forbindelsesvej imellem Lerchenfeldvej og Klosterparkvej. Vejudlæg skal fastlægges i forbindelse med lokalplanlægning. Der skal være sti langs vejen. Der bør af rekreative hensyn sikres sammenhæng med og stiforbindelser til omkringliggende rekreative områder, bl.a. langs den nordlige grænse mod det åbne land.

 • Andet

  Området er beliggende i særligt værdifuldt landskab. Området er omfattet af skovbyggelinje. Det beskyttede dige bør bevares som et naturligt afgrænsende og synligt kulturhistorisk element. Det skal sikres, at områdets beskyttede sø ikke påvirkes direkte eller indirekte af det udbyggede boligområde. Alternativt skal der etableres erstatningsbiotoper.

 • Status

  Aflyst