Fritidsanlæg

Ved fritidsanlæg forstås anlæg såsom forlystelsesparker, sommerlande, mindre aktivitetsområder, der typisk er tilknyttet campingpladser, feriecentre e.l., tivoliparker samt golfbaner. Et anlægsområde til golfbane er videreført.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • skabe mulighed for udvikling af nye attraktioner og aktivitetstilbud i kommunen, under hensyntagen til natur- og landskabsværdier
  • skabe muligheder for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv udfoldelse
  • indpasse et rigt udbud af aktiviteter og oplevelser i naturen

Retningslinjer

7.8.1 Der er udlagt et område til fritidsanlæg (se retningslinje 7.8.7). I området må der ikke foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, at der kan opstå konflikt i forhold til den anvendelse, der er reserveret mulighed for.

7.8.2 Anlæg skal altid indpasses under hensyntagen til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

Temaparker, vandlande m.m.

7.8.3 Temaparker, vandlande eller andre særlige anlæg med tilknyttede overnatningsmuligheder samt sommerlande kan kun placeres på trafikalt velbeliggende arealer udlagt hertil i anlægsområde eller BYOMRÅDE. Der kan kun etableres nye anlæg af denne type på baggrund af en konkret vurdering. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser.

Mindre aktivitetsområder

7.8.4 Mindre aktivitetsområder kan på grundlag af kommunal planlægning placeres i BYOMRÅDE eller anlægsområde udlagt hertil. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser. Mindre aktivitetsområder kan kun placeres i LANDOMRÅDE efter nærmere planlægning.

Tivoliparker

7.8.5 Tivoliparker kan kun placeres i BYOMRÅDE.

Golfbaner

7.8.6 Nye golfbaner kan etableres, og eksisterende baner kan udvides, såfremt beskyttelsesmæssige og jordbrugsmæssige forhold ikke taler imod det. Etablering af overnatningsanlæg i tilknytning til golfbaner kan kun ske efter retningslinjerne for feriehoteller.

7.8.7 Der er udlagt et område til golfbane ved Mullerup (G4.R14). Dette fremgår af temaet Planlagt udvidelse af golfbane på kortet 7.8.a.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 7.8.a. Eksisterende og planlægte golfbaner

Trafikbetjening

7.8.8 Ved lokalisering af større fritidsanlæg som forlystelsesparker og golfbaner skal belastningen af det overordnede vejnet og det kollektive trafiknet være vurderet. Anlægget skal endvidere kunne trafikbetjenes uden væsentlige gener for de øvrige trafikanter.