VVM-pligtige anlæg

Ved etablering af anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, skal der optages retningslinjer i kommuneplanen for anlæggets beliggenhed og udformning på baggrund af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Afsnittet beskriver retningslinjerne for endnu ikke realiserede enkeltanlæg.

Retningslinjer

8.10.1 Områder til VVM-pligtige tekniske anlæg fremgår af temaerne Virksomhed, Vesthavn, Husdyrbrug og Vindmølleanlæg på kortet 8.10.a.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 8.10.a VVM-pligtige anlæg

8.10.2 Anlæg skal altid indpasses under hensyn til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

Enkeltanlæg

For et antal VVM-pligtige enkeltanlæg er der udarbejdet tillæg til Regionplanen for det tidligere Vestsjællands Amt og/eller tillæg til de gamle kommuneplaner. Disse tillæg opretholdes. De med tillæggene vedtagne rammebestemmelser er indarbejdet i denne kommuneplan.

Statoil raffinaderi

8.10.3 Udvidelse af Statoils raffinaderi i Kalundborg skal ske i overensstemmelse med Tillæg nr. 30 til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012.

For Statoil raffinaderi gælder desuden følgende retningslinjer:

8.10.4 Ved Statoil raffinaderi er der fastlagt en sikkerhedszone på 300 m fra produktionsanlæg og tankvolde som vist på kortet.

Inden for denne zone må der ikke etableres beboelse, institutioner eller erhvervsvirksomhed uden tilladelse fra Beredskabsstyrelsen. Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form for byggeri inden for en zone på 50-100 m fra produktionsanlæg og tankvolde.

8.10.5 Øst for Statoil raffinaderiet samt øst og syd for Forenede Danske Olieberedskabslagre udlægges en konsekvenszone på 500 m. Inden for denne zone skal kommunen indhente udtalelse fra Beredskabsstyrelsen inden der meddeles byggetilladelse.

For Tanklager Øst gælder følgende retningslinjer:

8.10.6 Projektområdet er inddelt i delområderne A, B og C, som angivet på kort 8.10.b. I delområde A kan etableres tanklager/anlæg. I delområde B kan etableres støttefunktioner, herunder bygning til elektrisk udstyr, branddam og brandpumpegård. Delområde C kan anvendes til grønt område og oplagsplads dog med mulighed for at etablere en tank til drivmidler til raffinaderiets køretøjer. En del af delområde C anvendes i dag til administrationsbygninger, hvis nuværende lovlige anvendelse skal ophøre, inden de to sydligste råolietanke ibrugtages. Bebyggelsen kan overgå til anden anvendelse, som er i overensstemmelse med sikkerhedszonernes bestemmelser.

Kort 8.10.b Retningslinjekort med sikkerhedszoner og områdeinddeling.

8.10.7 Indenfor en afstand af 75 meter regnet fra toppen af tankvolden til en vilkårlig af de i alt seks tanke i Tanklager Øst samt 48 meter fra pumpegården må der ikke etableres bygninger, pladser eller andet, hvor der er permanent ophold af mennesker.

8.10.8 Indenfor en afstand fra 75 til 165 meter regnet fra toppen af tankvolden til en vilkårlig af de i alt seks tanke i Tanklager Øst samt fra 48 til 165 meter fra pumpegården kan der placeres bygninger, pladser eller andet, hvor der maksimalt må opholde sig op til 10 personer af gangen.

8.10.9 Melbyvej skal lukkes for offentlig adgang, og der skal etableres en erstatningsvej. Begge dele skal ske inden ibrugtagning af tanklageret.

8.10.10 Anlæggets beliggenhed, udformning og miljømæssige konsekvenser skal ligge indenfor de rammer, der er beskrevet i tillæg nr. 14 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering.

8.10.11 Ibrugtagning af de to sydligste råolietanke (TK 1368 og TK 1369) i delområde A forudsætter, at brugen af bygningerne til service- og administration i delområde C er ophørt.

Novo Gruppen

8.10.12 Udnyttelse af Novo Gruppens fabriksområde i Kalundborg skal ske i overensstemmelse med rammerne i Tillæg 2 inkl. VVM til Regionplan 2001-2012 for Vestsjællands Amt vedr. udbygning af aktiviteterne på Novo Gruppens fabriksområde i Kalundborg.

ProNova BioPharma

8.10.13 Udnyttelse af Pronova BioPharmas fabriksområde på Kalundborg havn skal ske i overensstemmelse med kommuneplanrammerne for området og vilkårene i Miljøministeriets kommuneplantillæg (oktober 2007) med VVM-redegørelse vedr. produktion af lægemidler af fiskeolie i Kalundborg Kommune.

For Pronova BioPharmas areal gælder desuden følgende retningslinjer:

8.10.14 På arealet kan der etableres virksomhed, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. Virksomheden skal have naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen eller havneområdet.

De miljømæssige konsekvenser af virksomheden skal ligge indenfor de rammer, der er beskrevet i kommuneplantillæggets tilhørende VVM-redegørelse.

Inter Terminals AOT

8.10.15 Udvidelse og ændringer af Inter Terminals AOT ApS i Kalundborg skal ske i overensstemmelse med den VVM-redegørelse, der ligger som bilag til kommuneplantillægget VVM for AOT, Kalundborg, udstedt af Miljøstyrelsen december 2015.

Solcelleanlæg på Asnæs

8.10.15 Anlæggets beliggenhed, udformning og miljømæssige konsekvenser skal ligge inden for de rammer, der er beskrevet i Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 samt tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Andre VVM-pligtige anlæg

Se Vindmøller og VVM-pligtige husdyrbrug