Kulturmiljøer og kirkeomgivelser

I kommunen er udpeget en række kulturmiljøer, se kortet nedenfor. I kulturmiljøer skal der tages særlige hensyn til bevaringsværdier og sammenhænge, så der undgås forandringer i strid med områdets kvaliteter.

Det fremgår af bestemmelserne for de enkelte rammeområder, hvor der er udpeget kulturmiljøer.

Inden der udføres byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad kan påvirke et kulturmiljø, skal der foretages en konkret vurdering af hensynet til de kulturhistoriske interesser gennem en kulturmiljøvurdering. Denne baseres på de konkrete kulturmiljøbeskrivelser. Beskrivelserne kan findes via nedenstående kort.

Omkring alle kirker i kommunen er udpeget kirkeomgivelser, se nedenstående kort. Ved lokalplanlægning skal det sikres, at kirkeomgivelserne ikke forringes. En række kirker er desuden omfattet af kirkeomgivelsesfredninger, jf. de specifikke rammebestemmelser under hvert enkelt planområde.

Der henvises i øvrigt til afsnit om kulturmiljøer og kirkeomgivelser i kommuneplanens hovedstruktur.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold

Links og dokumenter

> Kulturmiljøbeskrivelser

> Kirkeomgivelser