Baggrund

Et bæredygtigt erhvervsliv, der bygger videre på principperne i Symbiosen og samtidig med skarp energi- og miljøprofilering er den motor, der skal drive Kalundborgs udvikling som lokalsamfund.

Virksomhederne som drivkraft

Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætning for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Kalundborg kommunes virksomheder er af national betydning herfor. Derfor har erhvervsudviklingen en afgørende rolle i kommunalbestyrelsens Vision for Kalundborg kommune. Vores vision er, at skal det være attraktivt at etablere og drive virksomhed i kommunen, for vi ønsker at styrke Kalundborg kommunes position som en grøn industrikommune i vækst.

Industrien sætter sit præg på Kalundborg kommune. Det er kendetegnende for flere af de store virksomheder, at produktionen er placeret i Kalundborg by, mens forskning og udvikling indtil nu har været koncentreret andre steder i koncernerne. Produktionsvirksomhed betyder i Kalundborg kommune primært procesvirksomhed.

Tilstedeværelsen af store virksomheder trækker flere til. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles I/S, Gyproc A/S, Pronova, Novo og Novozymes ligger placeret i tilknytning til Kalundborgs overordnede vejnet og en anden af byens meget store virksomheder, Kalundborg Havn. I den sammenhæng har ikke mindst Kalundborg Havn afgørende betydning som en meget central spiller i den industriudvikling, der finder sted i disse år. Transportsektoren er repræsenteret med et par store virksomheder, vognmandsfirmaet Johs. Rasmussen Svebølle A/S og Dansk Auto Logik A/S.

Vi har igennem flere år udlagt arealer til placering af virksomheder, der ligger i den tunge ende, for så vidt angår miljøbelastningerne. Vi har en mangeårig erfaring med disse virksomheder, fx når det gælder avanceret spildevandsrensning. Den større og tunge industri er navnlig lokaliseret omkring Kalundborg by, transport virksomhederne og mellemstore virksomheder som fx K-salat ligger dog også andre steder i kommunen.

Kalundborg Kommunes rolle i erhvervsudviklingen

Erhvervslivet i Kalundborg by spiller en betydelig rolle for arbejdsdelingen i Greater Copenhagen. Kalundborg har en betydelig andel af Region Sjællands arbejdspladser indenfor farma/medico og klima og energi.

De store internationalt orienterede industrivirksomheder i Kalundborg kommune er i sig selv en drivkraft for tiltrækning af nye virksomheder, der orienterer sig mod erhvervs- og udviklingsklynger, bl.a. inden for vækstområderne cleantech & farma/medico og energi & miljø. Denne vækstdynamo understøttes af offentlig facilitering gennem Vækstforum Sjælland, EU samt Greater Copenhagen satsningen på life-science. Kommunen skal medvirke til at denne facilitering finder sted. De store virksomheder skal aktivt understøttes i, at udvikling og innovativ knopskydning sker i koncernernes Kalundborg-afdelinger. Det skal derfor, gennem kommuneplanen, sikres at de rigtige erhvervsarealer er tilstede.

Kalundborg Kommune skaber og understøtter netværk mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og iværksættere både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Det regionale symbiosesekretariat og Kalundborg Symbiosen er et eksempel herpå, der bidrager via den industrielle symbiose og en cirkulær tilgang til produktion at skabe bæredygtig udvikling i virksomhederne. Kommunen bidrager til at styrke den regionale udvikling på Sjælland – især med etablering af Knowledge Hub Zealand i Kalundborg, der skal rumme en fælles innovations- og uddannelsesindsats. Kommunen bakker ligeledes op om de fælles strategier i Greater Copenhagen om en samlet udvikling af infrastrukturen og et udbygget erhvervssamarbejde.

Kompetent arbejdskraft

En positiv udvikling i Kalundborgs virksomheder medfører også et øget behov for veluddannet arbejdskraft. Især i de senere år har det været vanskeligt at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft. Samtidig skaber de højtuddannede job til andre med kortere uddannelsesbaggrund.

Kalundborg Kommune understøtter virksomhedernes rekruttering gennem en aktiv bosætningspolitik da flere borgere skaber grundlag for udvikling af især serviceerhverv og detailhandel. For at styrke denne positive udviklingsspiral bedst muligt skal erhvervsudvikling, klima, sundhed, boligudvikling og bosætning tænkes i helheder og sammenhæng. En aktiv bosætningspolitik er bl.a. nødvendig fordi, at selv om der satses massivt på uddannelse, giver det ikke en effekt her og nu - fokus på bosætning skaber derfor grundlag for en bæredygtig arbejdsstyrke fremover.

Uddannelse er dog stadig nøgleordet for at sikre en veluddannet arbejdskraft. Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad veluddannet arbejdskraft, og virksomhedernes vækst og innovation risikerer samtidig at blive bremset, hvis der ikke er kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Samtidig stiller globaliserings- og teknologiudviklingen det enkelte menneske overfor daglige udfordringer – som borgere i et demokratisk samfund, og som medarbejdere i en privat eller offentlig virksomhed.

Kalundborg får fra 2017 den første videregående uddannelse, en uddannelse som Diplomingeniør ved University College Sjælland. Det er i høj grad kommunens lokale industrier, der har gjort dette muligt.

Campus og Knowledge Hub Zealand

Kommunen ønsker at placere en campus med en central placering, så det udover at skabe et uddannelsesmiljø også skaber liv i byen og styrker detailhandlen. Campus skal være tilknytteet et virksomhedsnært studie-, test- og demonstrationsmilijø (Knowledge Hub Zealand), og tilbyde forskellige kandidat- og ph.d.-uddannelsesretninger, der har udgangspunkt i ingeniør- og naturvidenskabsområdet. Uddannelserne skal kunne levere kvalificeret arbejdskraft til det eksisterende erhvervsliv.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside