Redegørelse for lystbåde

Blå turisme

I Kalundborg Kommunes turistpolitiske redegørelse er udvikling af maritim/blå turisme et af de højt prioriterede udviklingsfelter. Lystbådehavnene er allerede i dag en betydelig overnatningsform med ca. 8100 (4 %) af kommunens turistovernatninger.. Kalundborg er en kystkommune med mange små lystbådehavne og spændende lystsejlerfarvande, så der er absolut potentiale for udvikling af denne turismeform.

Havnene har en særlig betydning i de mindre udkantssamfund, hvor de fleste af dem er placeret; lokalt er deres betydning langt større, end ovennævnte 4 % kunne tyde på. Dels er havnenes andel af de lokale overnatninger langt større end de 4 %, dels er havnenes afledte effekter for turismen langt større. Havnene er selve disse samfunds livsnerver, de er stederne, hvor der er liv, og hvor man samles.

Også fremover er der store turistmæssige potentialer i udvikling af lystsejlerturismen. VisitVestsjælland og kommunen tager i 2013 initiativ til at igangsætte et egentligt udviklingsprojekt inden for blå turisme. Et sådant projekt vil prioritere udviklingsmuligheder på og omkring havnene i Mullerup, Reersø, Havnsø, Nyby og (især) Sejerø. Det skal ikke kun fokusere på udvidelse af havnenes kapacitet, men også på oplevelsesudvikling og kvalitetsforbedringer af havnenes faciliteter og miljø.

Anlæg af lystbådehavne

Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet. Det er således Kystdirektoratet der træffer afgørelse i forbindelse med udvidelse og nyetablering af havne på søterritoriet inden for gældende lovgivning. Kystdirektoratet er ikke bundet af de fastsatte retningslinjer og målsætninger i kommuneplanen.

Retningslinjerne er i overensstemmelse med de turistpolitiske mål for udbygning af sejlerturismen samt ønsket om at beskytte meget sårbare fugleområder, ikke mindst Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområder i Sejerø Bugt, som Danmark har forpligtet sig til at sikre. Imidlertid er der netop i disse områder meget store rekreative interesser. Derfor tillades i visse tilfælde udvidelser og nyanlæg her, men på betingelser der begrænser muligheden for havnepladser for hurtigt sejlende motorbåde.

Kommunen mener, at der bør kunne etableres primitive overnatningspladser i tilknytning til lystbådehavnene. Specielt i lokalsamfund uden campingplads eller vandrerhjem vil dette fremme muligheden for sejlads med mindre både. Sådanne funktioner betragtes imidlertid ikke som havnefunktioner og må respektere strandbeskyttelseslinjen, medmindre en konkret vurdering gør det muligt at dispensere herfra.

Lokale forhold

For Havnsø Havn (rammeområde S3.R01) fastholdes udvidelsesrammen fra Kommuneplan 2009 - 2021 på 550 bådpladser, mod i dag 250 bådpladser. Havnsø er i den turistpolitiske redegørelse udpeget som et turismerelevant lokalsamfund, hvor der derfor er særligt grundlag for at styrke havneudviklingen. Her er der gode muligheder for at skabe liv og kvalitet og synergieffekten på lokalsamfundene vil som sådan være størst. En forudsætning for realiseringen er, at beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes. Samtidig skal der tages særligt hensyn til havudsigten.

Sejerø har også både et potentiale og behov for turismeudvikling. Sejerø Havn (rammeområde S5.R01) ligger attraktivt i "hovedlandevejen" for lystsejlerne og har som kommunens største gæstehavn et særligt potentiale, også med hensyn til at skabe afledte aktiviteter i andre, mindre havne. Derfor giver kommuneplanen mulighed for, at der kan ske udvidelse fra 200 til 280 bådpladser.

Ved Havneparken (rammeområde K01.R03) gives der mulighed for at udvide anatallet af bådepladser fra 167 til 227. Belliggenheden i centrum af Kalundborg ved havneparken giver mulighed for at skabe et unikt havnemiljø.

For Nyby/Røsnæs havn (ikke rammelagt) fastholdes udvidelsesrammen fra kommuneplan 2009 - 2021 på 50 bådpladser. Belliggenheden tæt på sommerhusområder og Kalundborg giver potentiale og gode muligheder for at skabe en mijø omkring en aktiv lystbådehavn.