K01.R03

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K01.R03

 • Plannavn

  Kalundborg midt

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Lystbådehavn, Øvrige ferie- og fritidsformål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  20% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Områdets anvendelse

  Havnepark. Offentligt, rekreativt område med publikumsorienterede funktioner og havneaktiviteter, eksempelvis fiskeri, fritids- og lystsejlads, havnebad, grønne arealer med plads til aktiv udfoldelse, café, restaurant, kiosk, mindre butikker, offentlige funktioner samt klubhuse for foreninger orienteret mod brug af havn og fjord. Herudover mulighed for ny bebyggelse i den østlige del af området, hvis anvendelse bl.a. kan understøtte aktiviteterne i havneparken og det maritime liv som fx krydstogtfunktion. En krydstogtpier tænkes opdelt i en rekreativ del mod vest med lystbådepladser og en erhvervsmæssig del mod øst til krydstogtskibe (jf. rammeområde K06.E08). Maks. butiksareal til omdannelse/ nybyggeri fastsættes til 600 bruttoetagemeter, maksimal butiksstørrelse er 200 bruttoetagemeter.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Der skal skabes en attraktiv havnepark med visuel og funktionel sammenhæng mellem by og havn, herunder sikres en arkitektonisk og landskabelig helhed mellem Højbyen, midtbyen og havnefronten. Ny bebyggelse skal understøtte aktiviteterne i havneparken og det maritime liv som fx krydstogtfunktion. Ny bebyggelse skal opføres under hensyntagen til bagvedliggende bygninger med skalamæssig tilpasning til bagvedliggende byprofil og skal indpasses i byrummet, herunder tage hensyn til byens udsigtslinjer fra bagvedliggende gader mv. Der skal sikres tilstrækkelige belysningsforhold tilpasset områdets maritime karakter. Området skal generelt indrettes, så det opleves som et trygt og sikkert sted at færdes. I området skal indtænkes et højvandsværn der udformes, så det kan understøtte et promenadeforløb og indgår som et rekreativt element med siddemuligheder, porte og belysning. Maks. etagehøjde er 2 etager, dele af bygningskrop kan være op til 3 etager efter konkret vurdering. Maks. bygningshøjde er 10 m, enkelte mindre bygningsdele kan gives øget højde.

 • Friarealer og beplantning

  Området skal indeholde grønt areal til boldspil og leg. Området skal indeholde varierede muligheder for ophold og udfoldelse samt adgang til vandet, herunder evt. i form af søbad. Gode udsigtspunkter skal prioriteres. Opholdssteder skal udformes med stor variation, hensyn til solorientering og vindretninger.

 • Miljøforhold

  Som led i klimatilpasning for området skal der indtænkes et gennemgående højvandsværn, der integreres som et byrumsinventar. Højvandsværnet må ikke blive adgangs- eller udsigtsforhindrende i forhold til oplevelsen af vandet. Et havnebad tænkes etableret som et selvstændigt anlæg. Det forudsættes, at vandkvaliteten og kilder der kan belaste denne afdækkes.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området skal indeholde velindrettede og afklarede færdsels- og parkeringsforhold, herunder til busser. Der udlægges parkering i kombination med eventuelt P-hus. Ved fritids- og fiskerihavnen i områdets vestlige del skal der i forbindelse med den nærmere planlægning sikres et tilstrækkeligt antal p-pladser. Der skal sikres velafgrænsede og trafiksikre forbindelser til stationspladsen. Der skal skabes en sammenhængende promenade i niveaufrit forløb, gerne med tilknyttede anlæg/funktioner, der giver mulighed for rekreative aktiviteter og ophold til oplevelse af det maritime liv på havnen og fjorden.

 • Status

  Vedtaget