Råstof

Råstofområdet administreres af Region Sjælland, der har ansvaret for kortlægningen af råstoffer og planlægning for råstofindvinding, samt har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med indvindingen. Kommunalbestyrelsen er høringsberettiget i forhold til efterbehandlingen af efterbehandlingsplanerne for råstofgravene. Desuden er der en række kommunale tilladelser der skal gives sammen med råstoftilladelserne.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • råstofgrave ved efterbehandling øger de rekreative muligheder i kommunen
  • råstofgrave efterbehandles under hensyn til natur og grundvands interesserne i nærområdet

Retningslinjer

Retningslinjerne for råstofindvinding fastsættes i Råstofplanen for Region Sjælland. Retningslinjerne omfatter både indvindingsforhold og arealanvendelse i de udpegede Råstofgraveområder og Råstofinteresseområder.

Derudover er følgende retningslinjer, der vedrører kommunens overordnede vision for efterbehandling af råstofområderne, fortsat gældende.

Efterbehandling og pleje for hele matr. nr. 3, Løgtved by, Viskinge, Bjergsted kommune, der tilgodeser arterne i udpegningsgrundlaget for Habitatområde 137.

Efterbehandling af Bjergsted Graveområde

9.3.1. Graveområdet inddeles i 3 områdetyper med henblik på differentieret efterbehandling (kort 9.3.a).Kalundborg Kommune vil arbejde for, at der udføres efterbehandling af de gravede områder, som beskrevet i retningslinjerne for de 3 områdetyper, men det er Region Sjælland, som fastlægger de endelige vilkår derfor.

9.3.2 Der skal som udgangspunkt etableres en trampesti/natursti rundt i de enkelte efterbehandlede råstofgrave. Stien skal desuden være en del af en gennemgående stiforbindelse i hele graveområdet. Dette skal integreres i efterbehandlingsplanen for den pågældende råstofgrav.

Områdetype 1

9.3.3 Områdetype 1 fremgår af korttema "Område type 1" på kort 9.3.a og er beliggende nær habitatområde 137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å i et bælte på ca. 300 m fra habitatområdets grænse.

9.3.4 Efterbehandling skal ske til natur, der kan understøtte arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget for habitatområdet samt relevante bilag IV arter.

9.3.5 Der kan ikke etableres andre rekreative anlæg end trampestier.

9.3.6 Hovedparten af skråningerne efterlades til succession som rå, næringsfattige potentielle overdrev, enten ved at lade gruset ligge, eller ved indskiftning hvor overjord og ikke salgbart muld indbygges i skråninger som ved afslutning påfyldes et næringsfattigt gruslag af min. 50 cm tykkelse.

9.3.7 Geologiske profiler (stejle skrænter) kan etableres, men uden sikkerhedsforanstaltninger og infotavler. De skal henfalde på naturens præmisser.

9.3.8 Der skal etableres små (100-500 m2) vandhuller med en maksimal dybde på 1 m.

Områdetype 2

9.3.9 Områdetype 2 fremgår af korttema "Område type 2" på kort 9.3.a.

Efterbehandling skal overordnet ske til natur, der kan understøtte arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget for habitatområdet samt relevante bilag IV arter. Der skal etableres små (100-500 m2) vandhuller med en maksimal dybde på 1 m.

Der kan i Områdetype 2 etableres mindre anlæg, der kan understøtte rekreative aktiviteter, f.eks. shelters, bålpladser, mindre fiskepladser, geologiske profiler med vedligehold og informationsmateriale samt andre formidlingsmæssige anlæg.

9.3.10 At en råstofgrav ligger i områdetype 2 udelukker ikke, at der kan efterbehandles som beskrevet under områdetype 1.

Områdetype 3

9.3.11 Områdetype 3 fremgår af korttema Område type 3 på kort 9.3.a. Områderne er koncentreret omkring de mest besøgte steder i området; Amfiteatret i Bregninge samt Kaldred Ferieby.

Efterbehandling skal overordnet ske til natur, der kan understøtte arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget for habitatområdet samt relevante bilag IV arter. Der skal etableres små (100-500 m2) vandhuller med en maksimal dybde på 1 m.

9.3.12 Der kan etableres anlæg og aktiviteter, der kan understøtte rekreative aktiviteter, f.eks. husbåde, marina, kanoudlejning, robane eller ikke motoriseret sejlads.

9.3.13 At en råstofgrav ligger i områdetype 3 udelukker ikke, at der kan efterbehandles som beskrevet under områdetype 1 eller 2.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 9.3.a. Områdetyper for efterbehandling af Råstofgrave