Erhvervsudbygning

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • der kan tilbydes erhvervsarealer i Kalundborg Kommune i overensstemmelse med erhvervslivets behov.
  • der skal være arealer til rådighed for virksomhedstyper af forskellig størrelse og art (dvs. miljøklasse 1-7).
  • der i særlig omfang skal kunne tilbydes erhvervsarealer til tungere erhverv herunder industri, produktions- og proceserhverv i tilknytning til den øvrige industri i Kalundborg by.
  • der skal kunne tilbydes erhvervsarealer til virksomheder med behov for adgang til den overordnede infrastruktur.
  • understøtte Kalundborg Havns udvikling som erhvervshavn med mulighed for placering af virksomheder med tilknytning til havnen.
  • understøtte forebyggelsen af skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand i erhvervsområderne.

Retningslinjer

1.1.1 der skal tilstræbes en rummelighed i erhvervsudbygningsmulighederne til tungere erhvervsvirksomheder fortrinsvist i Kalundborg og sekundært i Høng og Svebølle.

1.1.2 der skal tilstræbes en rummelighed i erhvervsudbygningsmulighederne til lettere erhvervsvirksomheder fordelt på alle kommunens planområder.

1.1.3 nye erhvervsudbygningsområder skal udlægges i umiddelbar tilknytning til byzone efter gældende retningslinjer for BYOMRÅDE.

1.1.4 nye erhvervsudbygningsområder skal udlægges med let adgang til det overordnede vejnet som statsveje og gennemfartsveje.

1.1.5 begrænset erhvervsudbygning kan ske ved øvrige byområder, når udbygning ikke med rimelighed kan ske ved større infrastruktur.

1.1.6 mulighederne for fortætning og fornyelse af ældre erhvervsområder skal undersøges, før nye udbygningsområder udlægges.

1.1.7 nye erhvervsudbygningsområder skal sikres en klar adskillelse mod åbent land og bebyggelse skal under hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier søges tilpasset og integreres i landskabet.

1.1.8 kystnærhedszonen søges friholdt for bebyggelse. Nye erhvervsudbygningsområder i kystnærhedszonen skal i videst muligt omfang placeres bag eksisterende bebyggelse, således at de åbne kyststækninger friholdes for bebyggelse.

1.1.9 Erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv, med heraf afledte opmærksomhedszoner, fremgår af temaet Produktionserhverv på kort 1.1.9.a.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.

 

Kort 1.1.9.a med angivelse af opmærksomhedszonerne

1.1.10 Inden for erhvervsområder udpeget til produktionserhverv, kan der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse til aktiviteter, som kan forhindre eller vanskeliggøre erhvervsudbygningen af området.

1.1.11 Der udlægges opmærksomhedszoner på 300-500m omkring alle udlagte erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv. Opmærksomhedszonerne udlægges for at imødegå fremtidige miljøkonflikter og dermed undgå at indskrænke produktionsvirksomhedernes fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder.

1.1.12 Ved lokalplanlægning for forureningsfølsom anvendelse indenfor opmærksomhedszonen, skal der foretages en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside