Revisionsomfang

Ved sidste kommuneplanrevision var fokus rettet mod at gå fra fem kommuneplaner til én, og en væsentlig opgave lå i at få afstemt og harmoniseret rammebestemmelser og -afgrænsninger og vedtage en struktur for den nye kommuneplan. Denne revision har et helt andet udgangspunkt.

Ny kommuneplan

I hvilket omfang Kalundborg Kommuneplan 20013-2024 skal revideres er, i henhold til planlovens § 23a, offentliggjort med Udviklingsstrategi -samarbejde for bedre resultater (2016). Kommunalbestyrelsen har således besluttet, at der med Kommuneplan 2013-2024 skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen.

Baggrunden for denne beslutning er:

På nogle områder vil der kun være tale om en ajourføring af gældende grundlag. Der forventes en revision af udvalgte retningslinjer i forhold til planlovens
kapitel 4, § 11, stk. a “kommuneplankataloget” samt udvalgte generelle og specifikke rammebestemmelser. De retningslinjer og rammebestemmelser der omhandler kommunens bymidter, de afgrænsede landsbyer samt erhvervs- og boligudvikling vil være i fokus i forbindelse med revisionen. Dette fokus vil give visse afledte virkninger på forslag til byernes afgrænsninger.

Rammebestemmelser og -afgrænsninger

Kommunens areal er inddelt i fem planområder, der hver har udgangspunkt i en af centerbyerne Kalundborg, Høng, Gørlev, Ubby-Jerslev og Svebølle og som hver udgør en form for "lokalsamfund" med hensyn til privat og offentlig serviceforsyning. For at binde kommuneplanens hovedstruktur og rammedel sammen er der udarbejdet en lokal hovedstruktur der giver en præsentation af hvert planområde indeholdende en karakteristik og en beskrivelse af de lokale forhold.

Rammeafsnittet er delt op i henholdsvis de generelle rammebestemmelser og specifikke bestemmelser for hvert rammeområde. De generelle rammebestemmelser er opdelt i to hovedgrupper; de arealorienterede bestemmelser og de mere emneorienterede.

Arealudlæg

Kommuneplanforslaget lægger op til at udlægge supplerende, nyt areal til erhvervsudvikling i tilknytning til eksisterende erhvervsområder inden for byområde, øst for Kalundborg by. Der er tale om en udvidelse af et eksisterende kommuneplanlagt rammeområde, udlagt til tungere erhverv (industri- og produktionsvirksomheder samt transportvirksomheder). Området er udlagt med et areal, der vurderes at kunne fremtidssikre behovet i planperioden og som har en placering og en udformning, der giver afsæt for en hensigtsmæssig erhvervsudvikling. Se Erhvervsudbygning.

Nyt i planlægningen

Kommuneplanforslaget er udarbejdet parallelt med regeringens behandling af lovforslag om ny, moderniseret planlov. Idet den nye planlov trådte i kraft, inden Kommunalbestyrelsen vedtog at sende kommuneplanforslaget i høring, skal Kommuneplan 2017-2028 behandles efter den nye planlov.

Den nye planlov indeholder dels en række nye planlægningsmuligheder, som kommunerne kan vælge at udnytte, dels enkelte nye krav, som kommunerne skal opfylde.

De nye krav omfatter:

  • Krav til planlægning for produktionserhverv: Kommuneplanen skal afgrænse de erhvervsområder, som fremover helt eller delvist skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og friholdes for kontorbyggeri og anden forureningsfølsom anvendelse.
  • Skærpede regler for byvækst: Kommunen kan kun udlægge nyt areal til byzone, hvis der samtidig udtages et andet areal med en tilsvarende størrelse udlagt til byzone. En undtagelse til kravet er dog, hvis der i en 12-årig periode er et dokumenteret behov for udlægning af yderligere areal til byzone. Et nyt areal til byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.

Kommuneplanrevisionen tager afsæt i, at de nye emner og muligheder som en moderniseret planlov fordrer, ikke indgår revisionen. I stedet vil relevante emner efterfølgende blive behandlet ved temarevisioner, som kommuneplantillæg. (Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 19. april 2017)

I forhold til sidste kommuneplan er Grønt Danmarkskort i 2015 blevet indskrevet som et tema, der skal indgå i kommuneplanen. Det er således en statslig interesse, at der udpeges eksisterende og potentielle naturområder til at indgå i Grønt Danmarkskort. Ligeledes skal der være retningslinjer for udpegningen og for prioriteringen af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.

I det åbne land er der i forbindelse med revisionen ændret på udpegningen af skovrejsningsområder. Ændringerne er foretaget med afsæt i en national målsætning om at øge arealet udpeget som positivt skovrejsningsområde samt som opfølgning på Kommuneplan 2013-2024.

Formålet med at udpege skovrejsningsområder er at sikre, at privat og offentlig skovrejsning i højere grad finder sted, hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning er mest hensigtsmæssigt.

Derudover behandler kommuneplanrevisionen overordnet følgende temaer og udvalgte emner:

  • Landsbyer - undersøger potentialet for at forbedre de rekreative muligheder ved landsbyerne ved at koble landsby og landskab bedre sammen
  • Kommuneplanens rammebestemmelser - arbejder med en kvalificering af udvalgte rammebestemmelser, særligt med fokus på visse områder i Kalundborg bymidte.
  • Mindre udvidelse af Kalundborg Centerområde mod øst (jf. konkret ansøgning fra dagligvarebutik)
  • Ajourføring af data i kommunens turistpolitiske redegørelse

Kommuneplantillæg

Siden kommuneplan 2013-2024 blev vedtaget, er der udarbejdet forskellige kommuneplantillæg. Tillæggene er løbende indarbejdet i den digitale kommuneplan og indgår således i kommuneplan 2017-2028.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside