Redegørelse for særligt pladskrævende varegrupper

Der gives mulighed for at etablere butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, i byerne Kalundborg, Svebølle, Høng og Gørlev. Butikkerne kan placeres ved flere af kommunens overordnede veje i udlagte erhvervsområder.

Butikker til særligt pladskrævende varegrupper omfatter biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker kan dog kun etableres inden for disse arealer, hvis de ikke kan indpasses i Kalundborg bymidte eller i de udpegede bycentre.

Butikker, der er opført efter den tidligere lovgivning, og som ikke omfattes af ovennævnte typer, kan fortsætte som tidligere. Disse butikker kan dog ikke forvente at få mulighed for udvidelser.

Der fastsættes en øvre grænse for størrelsen af den enkelte butik på 3.000 m2. Byggemarkeder, der etableres i forbindelse med butik til tømmer og byggematerialer, kan dog etableres med en butiksstørrelse på op til 2.000 m2 dvs. samlet 5.000 m2.

Kalundborg

I Kalundborg kan der etableres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, i erhvervsområderne Hovvejen/Slagelsevej (K05.E05), Rendsborgparken (K05.E04), Holbækvej/Hovvejen (K05.E01) og Sdr. Havnevej (K06.E03).

Der kan i disse områder tilsammen opføres op til 37.400 m2 bruttoetageareal til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Dette areal fordeles med 4.900 m2 i området ved Hovvejen/Slagelsevej; 17.500 m2 i Rendsborgparken; 10.000 m2 i området i forlængelse af Stejlhøj ved Holbækvej/Hovvejen og 5.000 m2 ved Sdr. Havnevej.

Svebølle

I Svebølle kan der etableres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, i den nordlige del af byen (S1.E03). Der gives mulighed for at opføre op til 2.600 m2 til butiksformål inden for erhvervsområdet. I Svebølle kan der kun etableres byggemarked.

Høng

I Høng kan der etableres butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper i den sydlige del af byen (H1.E02 og H1.E03). Der gives mulighed for at opføre op til 5.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål inden for erhvervsområderne.

Gørlev

I Gørlev kan der etableres butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, i den sydlige del af byen (G1.E08). Der gives mulighed for at opføre op til 5.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål til særligt pladskrævende varegrupper inden for erhvervsområdet.

I Gørlev erhvervsområdet (G1.E08) er der mulighed for etablering af møbelbutikker, idet placering i bymidten ikke lader sig gøre pga. en fuldt udbygget bymidte. Gørlev er en mindre by uden et bydelscenter, hvorfor placering af møbelbutikker bør ske i et erhvervsområde med mulighed for særligt pladskrævende varegrupper. Placering af møbelbutikker i erhvervsområdet G1.E08 er hensigtsmæssigt pga. gode trafikale forbindelser til Gørlev og opland. Området vil kunne disponeres så tilgængeligheden for forskellige trafikarter og parkeringsmuligheder bliver velfungerende.

Alternative placeringsmuligheder for møbelbutikker har været vurderet. Arealet for den tidligere sukkerfabrik er et af de alternativer der har været set på pga. områdets beliggende i umiddelbar tilknytning til Gørlev bymidte. Del af området (for den tidligere Gørlev sukkerfabrik) tættest på bymidten har dog i de seneste år gennemgået en boligorienteret omdannelse og denne udvikling fastholdes. De trafikale forhold til det tidligere Gørlev sukkerfabrik er desuden uhensigtsmæssige, idet vejene til området går gennem boligområder med gener fra vare- og kundetransport til følge.