K05.E04

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K05.E04

 • Plannavn

  Kalundborg øst

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Butikker med særligt pladskrævende varer, Transport- og logistikvirksomheder, Industri

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  6

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Tungere erhverv, herunder større industri-, lager-, værksteds- og transportvirksomhed, samt service- og forretningsvirksomhed i tilknytning til den pågældende virksomhed. Desuden butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Der kan etableres op til 17.500 bruttoetagemeter butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper er 3000 bruttoetagemeter. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med et butiksareal på op til 2.000 m2 med varer der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks. bygningshøjde er 8.5 m. Mulighed for større højde, hvis hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

 • Friarealer og beplantning

  Udebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Der skal etableres plantebælter omkring området grænser, dog med mulighed for at afvige herfra langs Hovvejen.

 • Miljøforhold

  Ved erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv er der fastlagt en opmærksomhedszone på 300-500 m. jf. kort 1.1.9.a. Inden for denne zone må der ikke lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse uden, der er foretaget en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

 • Status

  Aflyst