Bynære områder

Det åbne land, der grænser op til byområde, skal så vidt muligt bevares som jordbrug eller naturområde.

For rammeområder, der støder op til det åbne land eller rekreative områder skal tilgængeligheden sikres bedst muligt. Dette kan eksempelvis ske ved sammenbinding af stier i byen og stier/biveje i det åbne land samt indtænkning af grønne kiler. Desuden skal der foretages en visuel vurdering af byens placering i landskabet. Det kan føre til, at der stilles særlige krav til bebyggelse og beplantning i randzonen, så der opnås en harmonisk overgang til det omgivende landskab.

Der må i områdernes rand ikke være anlæg som ved støj eller lignende kan være til gene for tilgrænsende naturområde.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold