Stier

Stiplanen for Kalundborg kommune er revideret som en del af denne kommuneplan. Stierne skal gøre det muligt at gå en tur i nærheden af hvor man bor eller færdes sikkert til skole og butikker i byen.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • gøre det nemt og sikkert at færdes til fods og på cykel i kommunen
  • forbedre borgernes adgang til naturen ved sammenhængende stisystemer i byområder, landsbyer og det åbne land
  • gøre en særlig indsats for at forbedre, udbygge og vedligeholde stinettet i kommunen
  • kommunen indtænker borgernes mulighed for fysisk udfoldelse i nærområdet ved at planlægge for rekreative stier og trafikstier i forbindelse med nye boligudstykninger og anden relevant planlægning
  • identificere, udpege og evt etablere særlige oplevelsesruter i særligt karakterfulde og smukke landskaber og kulturmiljøer
  • sikre at der er god adgang til kollektiv transport for bløde trafikanter
  • medvirke til at sikre og udbygge offentlighedens adgang til strandene
  • stikortet danner grundlag for en senere udarbejdelse af en egentlig stifortegnelse og prioritering af nyanlæg af stier

Retningslinjer

7.2.1 Kommunens stinet omfatter cykelruter, trafikstier og rekreative stier, og fremgår af kortene 7.2.a-7.2.c. Cykelruterne indgår som en del af trafikanlæggene i kommunen, og på kort 7.2.c er angivet hhv. statslige og kommunale cykelruter.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 7.2.a. Eksisterende stier

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 7.2.b. Foreslåede stier

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 7.2.c. Planlagte statslige og kommunale cykelruter

7.2.2 Kommuneplanens stinet, inklusive forslag til nye stier, er retningsgivende og kan lokalt ændres efter aftale med lodsejer eller naturmæssige, trafikmæssige og oplevelsesmæssige hensyn.

7.2.3 Stinettet tager udgangspunkt i eksisterende stier og småveje. Hvor disse af trafiksikkerhedsmæssige eller oplevelsesmæssige årsager ikke er tilstrækkelige, kan der anlægges nye stier. Stierne udføres med en bredde og udformning, der er tilpasset deres funktion som trafiksti, rekreativ sti eller vandresti.

7.2.4 Tilgængelighed samt trygge og sikre trafikforhold for gående og cyklister skal sikres ved udformningen af nye boligområder og SOMMERHUSOMRÅDER og i planlægningen af offentlig og privat serviceforsyning.

7.2.5 Ved udbygning af befolkningens rekreative adgang til at færdes på stier og veje skal der tages hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for offentlighedens/borgernes færdsel.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside med stierne