Affaldshåndtering

Affaldshåndtering skal ske efter gældende regler. I samlede bebyggelser bør affaldshåndteringen integreres i bebyggelsen, så denne skæmmes mindst muligt.

Ved erhvervs- og forretningsejendomme skal der afsættes tilstrækkelige arealer til håndtering af erhvervsaffaldet.

Der kan stilles krav til afskærmning med plankeværk, mur og/eller beplantning.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold