Bosætning

Bosætning omhandler kommunens bestræbelser på at tiltrække nye borgere såvel som at fastholde de nuværende borgere. Her beskrives Kalundborg Kommunes målsætninger for bosætning samt de overordnede indsatser for at udvikle kommunens bosætning.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsen mål at:

  • tiltrække flere borgere til kommunen - gerne erhvervsaktive og børnefamilier
  • kommunen som helhed rummer et bredt og varieret udbud af boligformer og boligtyper, der imødekommer forskellige befolkningsgruppers behov
  • sikre, at bosætning og udbredelse af de kommunale serviceydelser koordineres efter en samlet strategi
  • Kalundborg by med opland og forstæder fungerer som kraftcenter for bosætning og at byens særlige bosætningspotentiale i forhold til erhvervsstruktur og Hovedstadsområdet udvikles
  • fremme udviklingen af boligområder i og omkring Kalundborg by - herunder midtbyen og i østlige retning -og i de fire lokalcenterbyer, hvor det kan ske landskabsmæssigt forsvarligt
  • begrænse inddragelsen af åben land ved at arbejde målrettet med byfortætning og -omdannelse hvor muligt
  • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres
  • understøtte potentialerne i de enkelte byer og lokalområder
  • de rekreative udfoldelsesmuligheder i boligområderne bevares og udbygges