Redegørelse for støj

Formålet med retningslinjerne er bl.a. at sikre, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom arealanvendelse, som f.eks. rekreative områder, boligområder, daginstitutioner og andre offentlige formål, og at der ikke udlægges arealer til støjende aktiviteter i nærheden af støjfølsomme arealanvendelser. Den konkrete vurdering af ønsker om ændret arealanvendelse vil ske bl.a. på baggrund af støjmålinger og/eller -beregninger. Disse skal sandsynliggøre at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier kan overholdes. Kalundborg Kommune er ikke blandt de kommuner, der skal udarbejde støjkortlægning og støj-handlingsplan i henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21/12-2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandleplan (Støjbekendtgørelsen).

Miljøstyrelsens vejledninger

Retningslinjerne skal sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.

De relevante vejledninger omfatter pr. 1. januar 2017 følgende:

 • nr. 4/2007 Støj fra veje
 • nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
 • nr. 3/1996 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder
 • nr. 5/1994 Støj fra flyvepladser (2 bind)
 • nr. 1 og 2/1995 Skydebaner
 • nr. 1/1997 med tillæg fra juli 2007 Støj og vibrationer fra jernbaner
 • nr. 2/2005 Støj fra motorsportsbaner
 • nr. 8/1997 Beregning af støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområder
 • nr. 3/2003 Ekstern støj i byomdannelsesområder
 • For regulering af støj fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner henvises til bekendtgørelse nr. 1732 af 21. december 2015.
 • For vindmøller henvises til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015 om støj fra vindmøller.

Aktuel information kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der gives en oversigt over de gældende grænseværdier for forskellige støjkilder.

Erhvervsområder/ boligområder m.v.

Ved placering af virksomheder i erhvervsområder er det vigtigt, at støjgrænser ved nærliggende boligområder eller enkeltboliger ikke overstiger støjgrænser gældende for boligområdet / enkeltejendommen.

Ved lokalplanlægning for erhvervsområder skal de støjmæssige hensyn uden for selve erhvervsområdet vurderes, så eventuelle foranstaltninger i form af zoneinddeling, støjvolde o.l. kan indarbejdes i lokalplanen.

Omvendt skal det ved lokalplanlægning for støjfølsom anvendelse sikres, at tilladte støjgrænser gældende for nærliggende erhvervsområder ikke fører til, at vejledende støjgrænser for den påtænkte støjfølsomme arealanvendelse overskrides.

Virksomheder

Støj fra virksomheder reguleres efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og Miljøstyrelsens vejledninger.

Veje, jernbaner, flyvepladser

Støj fra biler, tog og fly mv. reguleres af nationale bestemmelser, f.eks. ved typegodkendelse af køretøjer. Sådanne bestemmelser har kommuneplanlægningen ikke indflydelse på.

Støj fra veje, jernbaner og flyvepladser kan afbødes ved planlægningsmæssige foranstaltninger. Det kan ske ved en hensigtsmæssig placering af nye, støjfølsomme arealer i forhold til eksisterende eller planlagte støjende anlæg. Det kan også ske ved en hensigtsmæssig placering af nye støjende anlæg i forhold til eksisterende eller planlagte støjfølsomme områder.

Støj fra eksisterende veje kan reduceres ved afskærmning med støjskærme og støjvolde. Støjen kan reduceres ved kilden ved at sænke kørselshastigheden og ved at reducere trafikmængden f.eks. ved etablering af omfartsveje. Valg af belægningstype kan have betydning for støjniveauet.

Der er ingen lovmæssige krav, som forpligter vejbestyrelser til at gennemføre foranstaltninger, som sikrer vejens omgivelser mod støj fra eksisterende veje.
Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledninger ’Støj fra veje’, ’Støj og vibrationer fra jernbaner’ og ’Støj fra flyvepladser’.

Se desuden retningslinjer for flyvepladser.

Støjende enkeltanlæg

Støjende enkeltanlæg og fritidsanlæg (herunder skydebaner og motorbaner) reguleres efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og Miljøstyrelsens vejledninger. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledninger ’Skydebaner’ og ’Støj fra motorsportsbaner’ samt til retningslinjerne og redegørelsen vedr. støjende fritidsanlæg.

Forsvarets anlæg

Stold Skydeterræn er et af forsvarets større skyde- og øvelsesområder (et type 3-område) og anvendes til skydning med håndvåben samt til forsøgsskydning mod mål på havet med bl.a. sprængladt ammunition til artilleri. Omkring skydeterrænet er fastsat et støjområde, som afspejler støjniveauet og omfanget af anvendelsen af området jf. bekendtgørelsen om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde og -øvelsesterræner.

Herudover har forsvaret en skydebane ved Stold som anvendes til skarpskydning med håndvåben.

Der kan fastlægges bestemmelser for forsvarets øvelsesarealer og omkring skydebaner, som begrænser almenhedens færdsel.

Baggrund for mål

Målene er videreført uændret fra kommuneplan 2009-2021.