Veje og stier

Veje

Ved nyanlæg af veje skal hensynet til kollektiv trafik altid vurderes, specielt ved anlæg eller ændring af trafik- og fordelingsveje. Samtidig bør muligheden for etablering af cykelsti altid indtænkes. Der henvises i øvrigt til retningslinjer og redegørelse for veje i kommuneplanens hovedstruktur.

Veje skal udlægges med en bredde, som tager hensyn til en sikker og funktionel afvikling af nuværende og fremtidig trafik. I nye bolig- og erhvervsområder skal der sikres fornuftige adgangs- og tilkørselsforhold samt interne veje og vendepladser dimensioneret under hensyn til renovationsvognes arbejdsradius og med redningsmuligheder for brandvæsenet.

Stier

Trafikstier skal gennem hensigtsmæssig udformning og forløb søges anlagt, så der opnås tilstrækkelig sikkerhed og tryghed for de bløde trafikanter. Rekreative stier skal etableres, så de så vidt muligt tager udgangspunkt i de eksisterende net af private fællesveje, markveje, skovveje og eksisterende stier. Der henvises i øvrigt til retningslinjer og redegørelse for stier i kommuneplanens hovedstruktur.

Stier skal anlægges i overensstemmelse med kommunens stiplan, men linjeføringen heri skal opfattes som retningsgivende, jf. ligeledes retningslinjer og redegørelse for stier.

I lokalplaner skal det belyses, hvordan der kan opnås adgang til det overordnede stinet. Hvis det kræver arealudlæg til stier inden for lokalplanområdet, skal dette sikres i lokalplanen – bl.a. for at skabe sikre skoleveje og et godt rekreativt stinet. I kystnære områder skal der sikres stiadgang til kysten.

Adgang for bevægelseshæmmede

Veje og stier skal af hensyn til handicappede og bevægelseshæmmede brugere så vidt muligt udformes efter anvisningerne i DS-håndbogen "Udearealer for alle" samt "Færdselsarealer for alle" (Vejdirektoratet).

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold