Sundhed

De fysiske omgivelser har stor betydning for sundhed og velbefindende. Borgernes sundhed skal fremmes fx gennem gode friarealer, stiforbindelser og mulighed for organiserede og uorganiserede friluftsaktiviteter i nærområderne. Se endvidere redegørelse om sundhed under Vision og udvikling.

Når der opføres ny bebyggelse skal der lægges vægt på arkitekturen og tænkes i orientering af bebyggelsen i forhold til udsigtsforhold og lys- og skyggepåvirkninger. Endvidere skal der tages stilling til, hvordan gener fra trafikstøj begrænses og reduceres.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold