Landområde

LANDOMRÅDE er kommunens samlede areal udenfor BY- og SOMMERHUSOMRÅDER.

Mål

For mål se Landdistrikter, Landskab og Jordbrug.

Retningslinjer

5.4.1 LANDOMRÅDE er vist på kortet 5.4.a. LANDOMRÅDE beliggende i landzone er arealet uden for BY- og SOMMERHUSOMRÅDER.

Tryk på for at få signaturforklaring.


Kort 5.4.a. BYOMRÅDER og SOMMERHUSOMRÅDER. Landområde er arealet uden for BY- og SOMMERHUSOMRÅDER

5.4.2 LANDOMRÅDE er uden for landsbyerne primært forbeholdt jordbrugserhvervene og friholdes som hovedregel for anden anvendelse.

5.4.3 Anlæg, som af hensyn til miljøgener mv. bør placeres i det åbne land, skal, efter en konkret vurdering, placeres under hensyn til naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative, miljømæssige eller landbrugsmæssige interesser.

5.4.4 Nye tekniske anlæg og bebyggelser, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, kan kun placeres i det åbne land, såfremt det efter en konkret vurdering placeres under hensyn til naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative, miljømæssige eller landbrugsmæssige interesser.

Boliger

5.4.5 I landsbyer og landsbylignende bebyggelse bør om-, til- og nybyggeri sigte mod indpasning i det stedlige miljø, herunder skala og den lokale byggeskik, således at der opnås en god helhedsvirkning.

5.4.6 I landsbyer og landsbylignende bebyggelse bør nyt byggeri sigte mod afrunding og udfyldning af bebyggelsen.

5.4.7 I landsbyer og landsbylignende bebyggelse skal det vurderes om ubebyggede grunde bør bevares på grund af deres kulturhistoriske eller landskabelige interesse.

5.4.8 I det åbne land bør om-, til- og nybyggeri sigte mod indpasning i det stedlige miljø, herunder skala og den lokale byggeskik, således at der opnås en god helhedsvirkning.

Erhverv

5.4.9 Der skal være mulighed for at inddrage eksisterende ledige bygninger som fx industribygninger, mejerier og landbrugsbygninger til erhvervsvirksomhed, såfremt bebyggelsen ikke skal gennemgå en større udvidelse, og dette kan ske uden at væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative, miljømæssige eller landbrugsmæssige interesser tilsidesættes. Der bør endvidere tages hensyn til infrastrukturen.

5.4.10 Mindre virksomheder samt virksomheder og servicefunktioner, der betjener jordbrugserhvervet eller den lokale befolkning, skal i begrænset omfang kunne etablere sig i nye bygninger eller udvide eksisterende bygninger, såfremt det kan ske uden at væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative, miljømæssige eller landbrugsmæssige interesser tilsidesættes. Der bør endvidere tages hensyn til infrastrukturen.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside