Redegørelse for kolonihaver

I Kalundborg kommune findes der i dag kolonihaveforeninger fordelt på seks lokaliteter:

  • Kalundborg, Solitudevej
  • Kalundborg, Holbækvej: Rynkevang
  • Kalundborg, Holbækvej: Stejlhøj
  • Kalundborg, Holbækvej: Virkelyst
  • Kalundborg, Nyvang: Nyvang
  • Høng: Haveforeningen Banemarken

Kolonihaver skal tjene som et supplement til etageboliger. Dansk kolonihaveforbunds vejledende norm for arealudlæg er én kolonihave pr. ti etageboliger. Kolonihaverne kan udlægges inden for BYOMRÅDE.

Kolonihaveområder skal fortrinsvis være offentligt ejede, og udlejning skal finde sted gennem kolonihaveforbundet eller tilsvarende selvejende institution. Alternativt må det gennem tinglysning sikres, at haverne tjener deres almennyttige formål som supplement til etageboliger.

Alle eksisterende kolonihaver er udpeget som varige. Et varigt kolonihaveområde kan kun nedlægges efter tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Tilladelsen må kun meddeles, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses andet sted i kommunen. Samtidig skal der tilvejebringes et erstatningsareal.

I kolonihaveloven nævnes, at væsentlige samfundsmæssige hensyn normalt ikke omfatter nye boliger eller erhvervsvirksomheder.

Links og dokumenter

> Naturstyrelsen om Kolonihaver

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside med kolonihaver